Türkiye ve Ukrayna arasında 2016 yılında gerçekleşen dış ticareti, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Ticaret müşaviri Haydar Koçak, son değerlendirme raporunda Türkiye istatistik kurumunun verilerinden yararlanarak ayrıntılı bir biçimde analiz etmiş. Türkiye’nin, Ukrayna’ya ihracatında 2016 yılında bir önceki yıla göre %12’lik artışın yaşanması oldukça sevindirici. Üstelik bu artış Ukrayna ve AB arasındaki Serbest Ticaret Antlaşması’nın 1 Ocak 2016 yılında yürürlüğe girmesi ve böylece birçok ürün grubunda AB’li üreticilerin Ukrayna’da gümrük vergisi ödememesi, Türk üreticilerin ise gümrük vergisi ödemeye devam ederek rekabet avantajını kaybetmesine rağmen yaşandı. Ukrayna’nın Türkiye’ye ihracatında ise %26’lık bir kayıp söz konusu. Konuk yazar olarak Koçak’ın bu çalışmasına bloğumda yer veriyorum. Güncel Ukrayna raporunu da merakla bekliyoruz. Ukrayna hakkında Türkçe kaynakların sayısının artması, kuşkusuz işadamlarımızın bu ülkeyi daha iyi tanımasına ve dolaylı olarak iki ticaret ve yatırımların artmasına da zemin hazırlayacaktır.

Türkiye Ukrayna 2016 dış ticaret değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı dış ticaret istatistiklerini 31 Ocak 2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştır. Ukrayna’nın ise önümüzdeki aylarda açıklanması beklenmektedir. Bu çerçevede, 2016 yılı Ukrayna Ülke raporu önümüzdeki Nisan veya Mayıs ayında Müşavirliğimizce hazırlanarak, Bakanlığımız www.ekonomi.gov.tr web sitesine konulacaktır.

Öte yandan, Ukrayna’da ticari faaliyette bulunan veya ülkeyle ilgili araştırma yapmak isteyen iş adamlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla, Türkiye istatistikleri esas alınarak, genel ihracat ve ithalatımız ile Türkiye Ukrayna arasındaki dış ticaret istatistiklerine değinilmiştir.

Türkiye’nin 2016 yılı ihracatı bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 1 azalarak 142,6 milyar dolar, ithalatı ise aynı dönemde yüzde 4,2 düşüşle 198,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. (Tablo: 1)

Ülkeler itibariyle ihracatımızda sırasıyla; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya, A.B.D, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, İran.., İthalatımızda ise Çin, Almanya, Rusya, A.B.D., İtalya Fransa, Güney Kore, Hindistan, İspanya gibi ülkeler yer almaktadır.

İhracatımızın; % 19’u tekstil ve konfeksiyon ürünleri, % 15’i taşıt araçları(kara, hava, deniz araçları), % 11’i tarım ve hayvancılık ürünleri, % 11‘i demir çelik ürünleri, % 5’i plastik ve kauçuk hammaddeler ve mamulleri ve yine % 5’i organik ve inorganik kimyasallardan oluşmaktadır.

İthalatımızın; % 24’ü makine ve elektrikli cihazlar, % 14’ü mineral yakıtlar (kömür, ham petrol, doğal gaz, madeni yağlar), % 12’si demir çelik ürünleri, % 12’si taşıt araçları (kara, hava ve deniz), % 9’u organik ve inorganik kimyasallar (gübreler ve eczacılık ürünleri dahil), % 7’si kauçuk ve plastik ürünler ve % 6’sı tarım ürünlerini kapsamaktadır.

Bilindiği üzere, Ukrayna 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 2014 yılında Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, AB ülkelerinden ithal edilen eşyanın yaklaşık % 90’ının gümrük vergisi oranlarında indirime gitmiş veya sıfırlamıştır. Ülkemiz ile Ukrayna arasında STA görüşmelerine ise devam edilmektedir.

Bu çerçevede, Ukrayna’ya ihracatımızda önemli yer tutan tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörlerinde (63.09 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünler hariç olmak üzere) Ukrayna STA kapsamında AB ülkelerine gümrük vergisi oranlarını sıfırlamıştır. Aynı zamanda Ukrayna’nın Bağımsız Devletler Topluluğu ile Serbest Ticaret Anlaşması (Rusya, Ukrayna ile aralarındaki STA’yı 2016 yılında tek taraflı olarak askıya almıştır) bulunmaktadır.  Ülkemizin de aralarında olduğu diğer ülkelerden söz konusu eşyanın Ukrayna’ya ithalatında ise % 8-12 arasında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bu açıdan 2016 yılı Ukrayna ile dış ticaret istatistiklerimiz önem arz etmektedir.

2013 yılında Ukrayna’ya ihracatımız 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak, 2014 yılında ülkede meydana gelen siyasi ve ekonomik olaylar sonucu, 2014 yılı ihracatımız bir önceki yıla oranla % 21, 2015 yılında azalma devam ederek % 35’lere yükselmiştir. 2016 yılında ise Ukrayna pazarında ülkemiz menşeli ürünlere rakip AB’ne üye ülke malları lehine gümrük vergisi marjı ortaya çıkmış olmasına rağmen, ihracatımız % 12 artarak 1,2 milyar dolara yükselmiştir. (Tablo: 8)

İthalatımız ise 2013 yılında bir önceki yıla oranla % 3 artarak 4,5 milyar dolara yükselmesine karşın, 2014 yılında % 6, 2015 yılında % 19 azalış gerçekleşmiştir.  2016 yılında ise azalış %  26’ya ulaşarak, Ukrayna’dan ithalatımız 2,5 milyar dolara gerilemiştir.

Ukrayna’ya ihracatımızın % 37’si teksil ve konfeksiyon ürünleri, % 13’ü bitkisel ürünler ve % 8’i ise makine ve kazanlardan meydana gelmektedir. Ukrayna’dan ithalatımızın % 47’si demir ve çelik ürünleri, % 28’i tarım ürünleri, % 9’u orman ürünleri ve % 5’i ise gübrelerden oluşmaktadır.

Bu çerçevede, Ukrayna 2015 yılında Türkiye’nin ithalatında yüzde 1,66  payla 13’nücü sırada yer alırken, 2016 yılında yüzde 1,28 payla 19’uncu sıraya gerilemiştir. İhracatımızda ise 2015 yılında yine yaklaşık binde 7,79 payla 29’uncu sıradan, 2016 yılında binde 8,79 payla 26’ıncı sıraya yükselmiştir.

Ayrıca Ukrayna’ya en önemli ihracat ürünlerimizden olan, Tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörleri fasıl bazında 2015 ve 2016 yılı ihracatımıza ilişkin istatistiklerimiz Tablo: 14’te yer almaktadır. Söz konusu tablodan, tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörlerinde ihracatımızın yaklaşık % 8 oranında düştüğü görülmektedir. Ukrayna tekstil ve konfeksiyon ürünleri üretiminde kullandığı 50-59’uncu fasıllar (57’nci fasıl halılar hariç) hammadde ve ara malların % 50-90’nı ithal etmektedir. Bahsi geçen fasıllardaki ihracatımızdaki düşüşün ülkede üretimdeki düşüşten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, Ukrayna’nın ithalatta % 8-12 vergi uyguladığı 60’ıncı fasılda örme eşya ve 64’üncü fasıldaki ayakkabı ihracatımızda düşüş gerçekleşirken, aynı zamanda 61 ve 62’nci fasıllarda yer alan örüme giyim eşyası aksesuarları, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları ile 63’ncü fasıldaki dokunmuş diğer eşya ihracatımızda ise artış kaydedilmiştir.

Öte yandan, Ukrayna’da ticari faaliyette bulunan şirketlerimiz ile ülkeyle ilgili araştırma yapmak isteyen firmalarımıza yardımcı olmak, dış ticarete konu ürünler hakkında daha detaylı bilgi sunmak amacıyla, ülkemizin genel ihracat ve ithalat istatistikleri, ihracat ve ithalatımızdaki önemli ürünler ve ülkeler, Ukrayna’ya ithalatımız ve ihracatımızda ilk sıralarda yer alan ürünler ile tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörü ürünlerine ilişkin özet istatistiki bilgiler içeren aşağıdaki tablolar hazırlanmıştır.

 

 

 

Tablolar:

Tablo: 1- Yıllar itibariyle Türkiye’nin ihracat ve ithalat istatistikleri

Tablo: 2- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İhracat Değerleri

            Tablo: 3- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İthalat Değerleri

Tablo: 4-2016 yılında Türkiye’nin İhracatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

Tablo: 5-2016 Yılında Türkiye’nin İthalatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

Tablo: 6-Türkiye’nin 2016 Yılı İhracatında İlk Sırada Yer Alan Ülkeler

Tablo: 7-Türkiye’nin 2016 Yılında İthalatında İlk Sırada Yer Alan Ülkeler

Tablo 8-Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracat ve İthalat İstatistikleri

Tablo: 9-  Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

Tablo: 10- Ukrayna’ya 2016 Yılı İhracatımızda Artış Olan 20 Eşya

Tablo: 11- Ukrayna’ya 2016 Yılı İhracatımızda Azalış Olan 20 Eşya

Tablo: 12-Ukrayna’dan İthalatımızda 2016 Yılında Azalış Olan 20 Eşya

Tablo: 13- Ukrayna’dan İthalatımızda 2016 Yılında Artış Olan 10 Eşya

Tablo: 14-Ukrayna’ya 2015 ve 2016 Yıllarında Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektörü Ürünleri İhracat İstatistikleri

 

Tablo : 1- Yıllar İtibariyle Türkiye’nin İhracat ve İthalat İstatistikleri

İhracat

İthalat

ToplamDış Ticaret Hacmi

Yıllar

Değer Milyar ABD $

Artış/Azalış %

Değer Milyar ABD $

Artış/Azalış %

Değer Milyar ABD $

2010

113,8

185,5

299,3

2011

134,9

0,19

240,8

0,30

375,7

2012

152,4

0,13

236,5

-0,02

388,9

2013

151,8

0,00

251,6

0,06

403,4

2014

157,6

0,04

242,1

-0,04

399,7

2015

143,8

-0,09

207,2

-0,14

351,0

2016

142,6

-0,01

198,6

-0,04

341,2

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 2- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İhracat Değerleri

İhracat 2016

Fasıllar

Fasıl Tanımı

Değer  ABD $

01

CANLI HAYVANLAR

27.974.333

02

ETLER VE YENİLEN SAKATAT

370.876.832

03

BALIKLAR, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VE SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZ HAYVANLAR

744.679.571

04

SÜT ÜRÜNLERİ, YUMURTALAR, TABİİ BAL, DİĞER YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER

592.843.443

05

DİĞER HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER (KIL, KEMİK, BOYNUZ, FİLDİŞİ, MERCAN, BAĞIRSAK, VB.)

50.643.412

06

CANLI AĞAÇLAR VE DİĞER BİTKİLER, YUMRULAR, KÖKLER VE BENZERLERİ, KESME ÇİÇEKLER VE SÜS YAPRAKLARI

81.613.332

07

YENİLEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR

942.265.775

08

YENİLEN MEYVELER VE SERT KABUKLU MEYVELER

3.873.872.146

09

KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT

196.161.916

10

HUBUBAT

102.769.585

11

DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ, MALT, NİŞASTA, İNÜLİN, BUĞDAY GLUTENİ

1.283.235.138

12

YAĞLI TOHUM VE MEYVALAR, MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVALAR,SANAYİİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER, SAMAN VE KABA YEM

373.970.174

13

LAK, SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR

10.283.196

14

ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER

17.742.247

15

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR, YEMEKLİK KATI YAĞLAR, HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

1.045.377.718

16

ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI

74.194.887

17

ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ

527.767.052

18

KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI

476.481.990

19

HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI, PASTACILIK ÜRÜNLERİ

1.500.913.713

20

SEBZELER, MEYVALAR, SERT KABUKLU MEYVALAR VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR

1.848.570.517

21

YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI (KAHVE HÜLASALARI, ÇAY HÜLASALARI, MAYALAR, SOSLAR, DİYET MAMALARI, VB.)

687.189.433

22

MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE

290.645.087

23

GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ, HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER

129.189.453

24

TÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

1.006.379.291

25

TUZ, KÜKÜRT, TOPRAKLAR VE TAŞLAR, ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO

2.191.662.972

26

METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL

929.568.605

27

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER, BİTÜMENLİ MADDELER, MİNERAL MUMLAR

3.207.083.905

28

İNORGANİK KİMYASALLAR, KIYMETLİ METAL, RADYOAKTİF ELEMENT, METAL VE İZOTOPLARIN ORGANİK-ANORGANİK BİLEŞİKLERİ

1.087.267.337

29

ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER

473.413.338

30

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

827.082.033

31

GÜBRELER

146.818.331

32

DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR, TANENLER, BOYALAR, PİGMENTLER,VB, VERNİKLER, VB, MACUNLAR, MÜREKKEPLER

641.219.352

33

UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER, PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI

696.445.656

34

SABUNLAR, YÜZEY-AKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA-YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, MUMLAR,BAKIM MÜSTAHZARLARI, DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI

759.428.918

35

ALBÜMİNOİD MADDELER, DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER, TUTKALLAR, ENZİMLER

182.491.085

36

BARUT VE PATLAYICI MADDELER, PİROTEKNİ MAMULLERİ, KİBRİTLER, PİROFORİK ALAŞIMLAR, ATEŞ ALICI MADDELER

27.100.891

37

FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA

11.479.697

38

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER (BİODİZEL, YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ, DEZENFEKTANLAR, HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER, VB.)

562.845.106

39

PLASTİKLER VE MAMULLERİ

5.027.827.676

40

KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA

2.203.162.815

41

HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER

184.223.779

42

DERİ-SARACİYE EŞYASI, EYER-KOŞUM TAKIMLARI, SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VB MAHFAZALAR, HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA

294.806.520

43

KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER, BUNLARIN MAMULLERİ

123.750.860

44

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA, ODUN KÖMÜRÜ

675.923.869

45

MANTAR VE MANTARDAN EŞYA

435.962

46

HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER, SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

6.411.971

47

ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI, GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR)

23.990.817

48

KAĞIT VE KARTON, KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA

1.354.572.584

49

BASILI KİTAPLAR, GAZETELER, RESİMLER VE BASKI SANAYİİNİN DİĞER MAMULLERİ, EL VE MAKİNA YAZISI METİNLER VE PLANLAR

75.075.207

50

İPEK

2.440.940

51

YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI, AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT

122.160.670

52

PAMUK, PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT

1.720.258.584

53

DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER, KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN

29.493.431

54

SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER

1.487.189.806

55

SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER

1.317.137.717

56

VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT, ÖZEL İPLİKLER, SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

612.603.823

57

HALILAR VE DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN YER KAPLAMALARI

1.913.135.041

58

ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT, TUFTE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI, İŞLEMELER

485.183.096

59

EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT, DOKUNABİLİR MADDELERDEN TEKNİK EŞYA

293.487.350

60

ÖRME EŞYA

1.498.806.737

61

ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI

8.855.608.628

62

ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI

5.928.893.713

63

DOKUNABİLİR MADDELERDEN HAZIR EŞYA, TAKIMLAR, KULLANILMIŞ GİYİM VE DOKUNMUŞ DİĞER EŞYA, PAÇAVRALAR

1.954.766.692

64

AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA, BUNLARIN AKSAMI

704.374.386

65

BAŞLIKLAR VE AKSAMI (ŞAPKA, KASKET, KORUYUCU BAŞLIKLAR VB.)

31.584.229

66

ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI

5.233.002

67

HAZIRLANMIŞ İNCE VE KALIN KUŞ TÜYLERİ VE BUNLARDAN EŞYA, YAPMA ÇİÇEKLER, İNSAN SAÇINDAN EŞYA

2.764.632

68

TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA

1.172.110.810

69

SERAMİK MAMULLERİ

885.158.905

70

CAM VE CAM EŞYA

953.815.937

71

KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, İNCİLER, TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI, METAL PARALAR

12.176.572.618

72

DEMİR VE ÇELİK

6.187.045.905

73

DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA

4.967.679.747

74

BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA

1.114.866.679

75

NİKEL VE NİKELDEN EŞYA

23.909.310

76

ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA

2.238.041.047

78

KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA

26.826.677

79

ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA

25.257.214

80

KALAY VE KALAYDAN EŞYA

1.969.983

81

DİĞER ADİ METALLER (TUNGSTEN, MOLİBDEN, TANTAL, MAGNEZYUM, KOBALT, BİZMUT, KADMİYUM, VB.), SERMETLER, BUNLARDAN EŞYA

11.465.195

82

ADİ METALLERDEN ALETLER, BIÇAKCI EŞYASI VE SOFRA TAKIMLARI, ADİ METALLERDEN BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

213.940.940

83

ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA (KİLİT, KASA, MOBİLYA TERTİBATI, VB.)

764.422.519

84

KAZANLAR, MAKİNALAR, MEKANİK CİHAZLAR VE ALETLER, NÜKLEER REAKTÖRLER, BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

12.405.008.794

85

ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR, SES KAYDETME-VERME, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ-SES KAYDETME-VERME CİHAZLARI,AKSAM-PARÇA-AKSESUARI

7.778.953.983

86

DEMİRYOLU VB HATLARA AİT TAŞITLAR VE MALZEMELER, BUNLARIN AKSAM-PARÇALARI, MEKANİK TRAFİK SİNYALİZASYON CİHAZLARI

50.734.636

87

MOTORLU KARA TAŞITLARI, TRAKTÖRLER, BİSİKLETLER, MOTOSİKLETLER VE DİĞER KARA TAŞITLARI, BUNLARIN AKSAM, PARÇA, AKSESUARI

19.804.384.000

88

HAVA TAŞITLARI, UZAY TAŞITLARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALAR

717.531.769

89

GEMİLER VE SUDA YÜZEN TAŞIT VE ARAÇLAR

970.379.224

90

OPTİK, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR, TIBBİ, CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

709.485.315

91

SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

34.194.222

92

MÜZİK ALETLERİ, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

9.560.512

93

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

416.764.944

94

MOBİLYALAR, YATAK TAKIMLARI, AYDINLATMA CİHAZLARI, REKLAM LAMBALARI, IŞIKLI TABELALAR VB, PREFABRİK YAPILAR

2.658.941.387

95

OYUNCAKLAR, OYUN VE SPOR MALZEMELERİ, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

107.901.587

96

ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA (HİJYENİK HAVLU, BEBEK BEZİ, KALEM, ÇAKMAK, FERMUAR, FIRÇA VB.)

864.343.640

97

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

7.710.889

99

KİŞİSEL EŞYALAR, DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA VERİLEN KUMANYA VE MALZEME (YAKITLAR HARİÇ)

372.417.011

Genel Toplam

142.606.247.403

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 3- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İthalat Değerleri

İthalat 2016

Fasıllar

Fasıl Tanımı

Değer  ABD $

01

CANLI HAYVANLAR

603.821.781

02

ETLER VE YENİLEN SAKATAT

42.001.284

03

BALIKLAR, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VE SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZ HAYVANLAR

174.615.520

04

SÜT ÜRÜNLERİ, YUMURTALAR, TABİİ BAL, DİĞER YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER

110.076.941

05

DİĞER HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER (KIL, KEMİK, BOYNUZ, FİLDİŞİ, MERCAN, BAĞIRSAK, VB.)

46.812.310

06

CANLI AĞAÇLAR VE DİĞER BİTKİLER, YUMRULAR, KÖKLER VE BENZERLERİ, KESME ÇİÇEKLER VE SÜS YAPRAKLARI

87.253.213

07

YENİLEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR

456.732.961

08

YENİLEN MEYVELER VE SERT KABUKLU MEYVELER

540.775.527

09

KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT

215.998.008

10

HUBUBAT

1.150.612.113

11

DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ, MALT, NİŞASTA, İNÜLİN, BUĞDAY GLUTENİ

126.395.442

12

YAĞLI TOHUM VE MEYVALAR, MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVALAR,SANAYİİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER, SAMAN VE KABA YEM

1.819.616.989

13

LAK, SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR

42.599.046

14

ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER

10.909.835

15

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR, YEMEKLİK KATI YAĞLAR, HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

1.752.812.067

16

ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI

10.795.817

17

ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ

257.161.050

18

KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI

551.467.640

19

HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI, PASTACILIK ÜRÜNLERİ

206.669.628

20

SEBZELER, MEYVALAR, SERT KABUKLU MEYVALAR VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR

78.998.525

21

YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI (KAHVE HÜLASALARI, ÇAY HÜLASALARI, MAYALAR, SOSLAR, DİYET MAMALARI, VB.)

584.916.267

22

MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE

249.462.796

23

GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ, HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER

1.326.940.202

24

TÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

590.524.575

25

TUZ, KÜKÜRT, TOPRAKLAR VE TAŞLAR, ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO

378.547.912

26

METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL

769.289.725

27

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER, BİTÜMENLİ MADDELER, MİNERAL MUMLAR

27.155.187.391

28

İNORGANİK KİMYASALLAR, KIYMETLİ METAL, RADYOAKTİF ELEMENT, METAL VE İZOTOPLARIN ORGANİK-ANORGANİK BİLEŞİKLERİ

1.219.692.032

29

ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER

4.359.305.442

30

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

4.217.109.206

31

GÜBRELER

1.275.608.620

32

DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR, TANENLER, BOYALAR, PİGMENTLER,VB, VERNİKLER, VB, MACUNLAR, MÜREKKEPLER

1.738.944.319

33

UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER, PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI

1.113.789.926

34

SABUNLAR, YÜZEY-AKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA-YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, MUMLAR,BAKIM MÜSTAHZARLARI, DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI

772.612.911

35

ALBÜMİNOİD MADDELER, DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER, TUTKALLAR, ENZİMLER

435.594.129

36

BARUT VE PATLAYICI MADDELER, PİROTEKNİ MAMULLERİ, KİBRİTLER, PİROFORİK ALAŞIMLAR, ATEŞ ALICI MADDELER

47.137.175

37

FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA

145.586.424

38

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER (BİODİZEL, YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ, DEZENFEKTANLAR, HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER, VB.)

2.024.132.681

39

PLASTİKLER VE MAMULLERİ

11.627.785.702

40

KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA

2.560.848.369

41

HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER

228.794.671

42

DERİ-SARACİYE EŞYASI, EYER-KOŞUM TAKIMLARI, SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VB MAHFAZALAR, HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA

348.839.209

43

KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER, BUNLARIN MAMULLERİ

29.307.793

44

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA, ODUN KÖMÜRÜ

1.265.052.556

45

MANTAR VE MANTARDAN EŞYA

5.057.051

46

HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER, SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

8.633.226

47

ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI, GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR)

742.889.277

48

KAĞIT VE KARTON, KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA

2.684.713.487

49

BASILI KİTAPLAR, GAZETELER, RESİMLER VE BASKI SANAYİİNİN DİĞER MAMULLERİ, EL VE MAKİNA YAZISI METİNLER VE PLANLAR

133.161.437

50

İPEK

32.739.429

51

YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI, AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT

241.472.090

52

PAMUK, PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT

2.297.306.026

53

DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER, KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN

238.366.697

54

SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER

2.133.525.181

55

SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER

1.954.145.836

56

VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT, ÖZEL İPLİKLER, SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

333.470.815

57

HALILAR VE DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN YER KAPLAMALARI

65.153.086

58

ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT, TUFTE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI, İŞLEMELER

194.717.700

59

EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT, DOKUNABİLİR MADDELERDEN TEKNİK EŞYA

311.816.777

60

ÖRME EŞYA

433.441.981

61

ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI

789.677.192

62

ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI

1.693.895.110

63

DOKUNABİLİR MADDELERDEN HAZIR EŞYA, TAKIMLAR, KULLANILMIŞ GİYİM VE DOKUNMUŞ DİĞER EŞYA, PAÇAVRALAR

207.135.177

64

AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA, BUNLARIN AKSAMI

734.370.475

65

BAŞLIKLAR VE AKSAMI (ŞAPKA, KASKET, KORUYUCU BAŞLIKLAR VB.)

64.839.617

66

ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI

35.277.253

67

HAZIRLANMIŞ İNCE VE KALIN KUŞ TÜYLERİ VE BUNLARDAN EŞYA, YAPMA ÇİÇEKLER, İNSAN SAÇINDAN EŞYA

39.276.559

68

TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA

524.210.471

69

SERAMİK MAMULLERİ

374.052.991

70

CAM VE CAM EŞYA

799.350.558

71

KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, İNCİLER, TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI, METAL PARALAR

7.204.352.821

72

DEMİR VE ÇELİK

12.575.455.336

73

DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA

2.981.948.659

74

BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA

2.724.024.275

75

NİKEL VE NİKELDEN EŞYA

159.800.573

76

ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA

2.865.841.391

78

KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA

215.556.807

79

ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA

567.515.842

80

KALAY VE KALAYDAN EŞYA

48.776.924

81

DİĞER ADİ METALLER (TUNGSTEN, MOLİBDEN, TANTAL, MAGNEZYUM, KOBALT, BİZMUT, KADMİYUM, VB.), SERMETLER, BUNLARDAN EŞYA

139.746.255

82

ADİ METALLERDEN ALETLER, BIÇAKCI EŞYASI VE SOFRA TAKIMLARI, ADİ METALLERDEN BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

612.155.870

83

ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA (KİLİT, KASA, MOBİLYA TERTİBATI, VB.)

795.771.139

84

KAZANLAR, MAKİNALAR, MEKANİK CİHAZLAR VE ALETLER, NÜKLEER REAKTÖRLER, BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

27.296.283.482

85

ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR, SES KAYDETME-VERME, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ-SES KAYDETME-VERME CİHAZLARI,AKSAM-PARÇA-AKSESUARI

20.134.975.612

86

DEMİRYOLU VB HATLARA AİT TAŞITLAR VE MALZEMELER, BUNLARIN AKSAM-PARÇALARI, MEKANİK TRAFİK SİNYALİZASYON CİHAZLARI

416.824.454

87

MOTORLU KARA TAŞITLARI, TRAKTÖRLER, BİSİKLETLER, MOTOSİKLETLER VE DİĞER KARA TAŞITLARI, BUNLARIN AKSAM, PARÇA, AKSESUARI

17.840.603.717

88

HAVA TAŞITLARI, UZAY TAŞITLARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALAR

4.310.416.997

89

GEMİLER VE SUDA YÜZEN TAŞIT VE ARAÇLAR

358.648.461

90

OPTİK, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR, TIBBİ, CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

4.632.093.817

91

SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

260.422.130

92

MÜZİK ALETLERİ, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

31.274.386

93

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

108.534.117

94

MOBİLYALAR, YATAK TAKIMLARI, AYDINLATMA CİHAZLARI, REKLAM LAMBALARI, IŞIKLI TABELALAR VB, PREFABRİK YAPILAR

1.006.999.773

95

OYUNCAKLAR, OYUN VE SPOR MALZEMELERİ, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

608.843.665

96

ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA (HİJYENİK HAVLU, BEBEK BEZİ, KALEM, ÇAKMAK, FERMUAR, FIRÇA VB.)

568.759.999

97

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

42.375.921

99

KİŞİSEL EŞYALAR, DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA VERİLEN KUMANYA VE MALZEME (YAKITLAR HARİÇ)

270.100.093

Genel Toplam

198.601.933.745

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 4-2016 yılında Türkiye’nin İhracatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

İhracat 2016 

G.T.İ.P.

Madde Tanımı

Değer ABD $

710812000011

KÜLÇE ALTIN

8.247.842.689

870421910000

DİZEL/YARI DİZEL EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS YENİ TAŞITLAR (SİLİNDİR HAC.=<2500 CM3; BRÜT AĞIRLIĞI< 5TON)

4.115.068.260

711319000011

ALTINDAN MÜCEVHERCİ EŞYASI, AKSAMI (KIYMETLİ METALLERLE KAPLI/YALDIZLI/DEĞİL)

3.599.344.757

870322101000

OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1000 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3)

2.649.791.085

721420000013

DEMİR/ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YUVARLAK ÇUBUKLAR (10MM.<ENİNE KESİT=<26 MM.ÇENTİK, YİV VB ŞEKİL BOZUKLUKLA

1.881.632.495

870331101000

OTOMOBİL (BİNEK, DİZEL/YARI DİZEL, YENİ) (SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3)

1.755.471.663

610910000000

TİŞÖRT, FANİLA, ATLET, KAŞKORSE VS.GİYİM EŞYASI; PAMUKTAN (ÖRME)

1.583.246.102

570242900000

YER KAPLAMALARI-SENT/SUNİ MADDEDEN, HAVLI, HAZIR EŞYA, TUFTESİZ/FLOKESİZ

1.553.309.550

271012450011

KURŞUNSUZ BENZİN (UÇAK HARİÇ); 95 OKTAN, KURŞUN MİKTARI LİTREDE <= 0.013 GR

1.354.146.416

610990200012

TİŞÖRT, FANİLA, ATLET, KAŞKORSE VS. GİYİM EŞYASI; SENTETİK/SUNİ LİF. (ÖRME)

1.222.016.703

870210111100

OTOBÜS; YENİ, DİZEL/YARI DİZEL (SİLİNDİR HACMİ>2500 CM3.)

1.188.429.365

852872200000

RENKLİ TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI; VİDEO KAYIT/TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLA MÜCEHHEZ OLAN

1.163.456.938

080222000000

FINDIK;KABUKSUZ (TAZE/KURUTULMUŞ)

1.161.200.908

870321101000

OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (SİLİNDİR HACMİ <=1000 CM3)

1.083.813.626

110100150000

ADİ VE KAPLICA (KIZIL) BUĞDAY UNU

1.078.308.336

840999000000

SADECE VEYA ESAS İTİBARİYLE 84.07 VEYA 84.08 POZİSYONLARINDAKİ MOTORLARIN DİĞER AKSAM VE PARÇALARI

1.058.135.042

870899979919

DİĞER KARA TAŞITLARININ DİĞER AKSAM , PARÇALARI (DİĞERLERİ)

876.295.876

870332191100

OTOMOBİL (BİNEK, DİZEL/YARI DİZEL, YENİ) (1500 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1600 CM3)

875.701.109

620462310000

KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN DİĞER PANTOLONLAR; PAMUKTAN, DENİMDEN OLANLAR

817.641.330000000

870323191200

OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1600 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<2000 CM3)

789.770.045

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 5-2016 Yılında Türkiye’nin İthalatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

İthalat 2016

G.T.İ.P.

Madde Tanımı

Değer ABD $

270900900000

HAM PETROL (PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLER) DİĞER

7.426.519.112

710812000011

KÜLÇE ALTIN

6.456.655.598

271121000000

DOĞAL GAZ (GAZ HALİNDE)

6.294.217.244

271019430011

MOTORİN; AĞIRLIK İTİBARİYLE KÜKÜRT ORANI % 0,001’İ GEÇMEYENLER

5.353.060.315

880240001000

UÇAK; YOLCU TAŞIMAYA MAHSUS OLANLAR (BOŞ AĞIRLIK >15000 KG)

3.505.387.894

870332191100

OTOMOBİL (BİNEK, DİZEL/YARI DİZEL, YENİ) (1500 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1600 CM3)

3.366.998.638

851712000011

ALICISI BULUNAN VERİCİ PORTATİF (CELLULAR) TELSİZ TELEFON CİHAZLARI

3.058.378.224

854140900011

GÜNEŞ PİLİ (SOLAR); BİR MODÜL HALİNDE BİRLEŞTİRİLMİŞ VEYA PANOLARDA DÜZENLENMİŞ OLSUN OLMASIN

2.684.871.312

720449900019

DİĞER DÖKÜNTÜ VE HURDALAR (DİĞER DEMİR VE ÇELİKTEN)

2.322.255.370

270112900000

DİĞER BİTÜMENLİ TAŞKÖMÜRÜ

2.057.018.430

300490000000

TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE KARIŞIK OLAN VEYA KARIŞIK OLMAYAN DİĞER İLAÇLAR; DOZLANDIR

2.023.342.776

740311001000

RAFİNE EDİLMİŞ ELEKTROLİTİK BAKIRDAN KATOTLAR VE KATOT PARÇALARI

1.974.506.717

870322101000

OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1000 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3)

1.878.232.876

870331101000

OTOMOBİL (BİNEK, DİZEL/YARI DİZEL, YENİ) (SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3)

1.731.366.450

390210000019

DİĞER POLİPROPİLEN; İLK ŞEKİLLERDE

1.693.443.513

271111000000

DOĞAL GAZ (SIVILAŞTIRILMIŞ)

1.564.135.752

870323191100

OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1500 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1600 CM3)

1.257.502.803

520100900000

PAMUK; DİĞERLERİ (KARDESİZ, PENYESİZ)

1.236.202.381

760110000000

İŞLENMEMİŞ ALAŞIMSIZ ALUMİNYUM

1.202.694.240

271119000011

PETROL GAZI (LPG) (SIVILAŞTIRILMIŞ)

1.180.730.629

851762009000

SES, GÖRÜNTÜ/DİĞER BİLGİLERİ ALMAYA, ÇEVİRMEYE, VERMEYE/YENİDEN OLUŞTURMAK İÇİN MAKİNA; DİĞERLERİ

1.038.047.493

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 6-Türkiye’nin 2016 Yılı İhracatında İlk Sırada Yer Alan Ülkeler

İhracat 2016

Ülke Adı

Değer ABD $

ALMANYA

14.004.847.979

İNGİLTERE

11.690.649.520

IRAK

7.640.286.761

İTALYA

7.583.077.087

A.B.D.

6.627.393.551

FRANSA

6.024.261.559

B.A.E.

5.406.223.535

İSPANYA

4.993.383.053

İRAN

4.968.851.481

HOLLANDA

3.589.552.515

SUUDİ ARABİSTAN

3.174.965.424

İSRAİL

2.956.450.559

MISIR

2.733.143.175

İSVİÇRE

2.676.396.012

ROMANYA

2.672.005.290

POLONYA

2.651.895.950

BELÇİKA

2.548.728.872

BULGARİSTAN

2.384.116.179

ÇİN

2.329.370.833

CEZAYİR

1.736.663.413

RUSYA FEDERASYONU

1.733.568.570

FAS

1.469.781.907

YUNANİSTAN

1.428.311.623

SURİYE

1.323.124.002

AZERBAYCAN

1.285.840.413

UKRAYNA

1.254.053.747

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 7-Türkiye’nin 2016 Yılında İthalatında İlk Sırada Yer Alan Ülkeler

İthalat 2016

Ülke Adı

Değer ABD $

ÇİN

25.440.453.724

ALMANYA

21.473.789.403

RUSYA FEDERASYONU

15.160.961.006

A.B.D.

10.901.501.268

İTALYA

10.227.550.003

FRANSA

7.385.511.020

GÜNEY KORE

6.384.205.601

HİNDİSTAN

5.757.155.716

İSPANYA

5.678.903.446

İNGİLTERE

5.374.168.081

İRAN

4.699.776.693

JAPONYA

3.943.601.983

B.A.E.

3.701.152.230

IRAK

3.413.346.053

POLONYA

3.244.197.281

BELÇİKA

3.217.814.525

HOLLANDA

3.014.665.099

ÇEK CUMHURİYETİ

2.561.650.267

UKRAYNA

2.547.401.045

İSVİÇRE

2.502.917.417

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo 8-Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracat ve İthalat İstatistikleri

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

Yıllar

Değer ($)

Art/Azalış(%)

Değer ($)

Art/Azalış(%)

Değer ($)

Değer ($)

2010

1.260.423.143

3.832.744.022

5.093.167.165

-2.572.320.879

2011

1.729.760.289

0,37

4.812.060.121

0,26

6.541.820.410

-3.082.299.832

2012

1.829.195.018

0,06

4.394.199.797

-0,09

6.223.394.815

-2.565.004.779

2013

2.189.244.511

0,20

4.516.332.838

0,03

6.705.577.349

-2.327.088.327

2014

1.729.293.602

-0,21

4.242.612.328

-0,06

5.971.905.930

-2.513.318.726

2015

1.121.245.565

-0,35

3.448.171.136

-0,19

4.569.416.701

-2.326.925.571

2016

1.254.053.747

0,12

2.547.401.045

-0,26

3.801.454.792

-1.293.347.298

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 9-  Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

İhracat

2015

2016

G.T.İ.P.

Madde Tanımı

Değer ABD $

Değer ABD $

610910000000

TİŞÖRT, FANİLA, ATLET, KAŞKORSE VS.GİYİM EŞYASI; PAMUKTAN (ÖRME)

49.439.299

58.636.862

080520300012

SATSUMA (TAZE/KURUTULMUŞ)

26.892.071

27.381.418

600622000000

DİĞER ÖRME MENSUCAT (PAMUKTAN, BOYANMIŞ)

29.483.198

23.998.740

120600100000

AYÇİÇEĞİ TOHUMU (TOHUMLUK)

15.095.102

23.657.462

611019100000

ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEKLER VS EŞYA;DİĞER İNCE KAYVAN KILINDAN(ÖRME)

15.192.961

23.356.403

620342310000

ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN DENİMDEN PANTOLONLAR VE KISA PANTOLONLAR

22.714.628

23.270.071

610429900017

KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM; DOKUNABİLİR DİĞER MADDE (ÖRME)

9.158.106

21.703.209

080510200000

PORTAKAL (TATLI, TAZE)

13.920.399

20.327.086

870323191100

OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1500 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1600 CM3)

8.371.768

18.500.665

070200000000

DOMATES (TAZE/SOĞUTULMUŞ)

8.262.878

16.952.513

080520900000

DİĞER TURUNÇGİLLER (TAZE/KURUTULMUŞ)

7.754.546

16.386.273

080550100000

LİMON (CİTRUS LİMON, CİTRUS LİMONUM) (TAZE/KURUTULMUŞ)

15.473.441

16.303.814

621142900000

KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN DİĞER KIYAFET; PAMUKTAN

5.949.275

15.005.333

732219000011

DEMİR/ÇELİKTEN RADYATÖRLER

12.075.915

12.699.795

240110600000

TÜTÜN; GÜNEŞTE KURUTULMUŞ, ŞARK TİPİ (SAPLI, DAMARLI)

4.215.700

12.223.227

870322101000

OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1000 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3)

6.150.477

11.549.694

080610100000

ÜZÜM (SOFRALIK, TAZE)

4.510.759

10.990.711

870421910000

DİZEL/YARI DİZEL EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS YENİ TAŞITLAR (SİLİNDİR HAC.=<2500 CM3; BRÜT AĞIRLIĞI< 5TON)

6.090.302

10.540.280

620590800018

ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN GÖMLEK; DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN

3.746.916

10.316.374

611020910000

ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN HIRKALAR, YELEKLER VS EŞYA; PAMUKTAN(ÖRME)

6.502.263

10.259.792

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

 

Tablo: 10- Ukrayna’ya 2016 Yılı İhracatımızda Artış Olan 20 Eşya

İhracat

2015

2016

G.T.İ.P.

Madde Tanımı

DeğerABD $

Değer ABD $

610429900017

KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM; DOKUNABİLİR DİĞER MADDE (ÖRME)

9.158.106

21.703.209

870323191100

OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1500 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1600 CM3)

8.371.768

18.500.665

610910000000

TİŞÖRT, FANİLA, ATLET, KAŞKORSE VS.GİYİM EŞYASI; PAMUKTAN (ÖRME)

49.439.299

58.636.862

621142900000

KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN DİĞER KIYAFET; PAMUKTAN

5.949.275

15.005.333

070200000000

DOMATES (TAZE/SOĞUTULMUŞ)

8.262.878

16.952.513

080520900000

DİĞER TURUNÇGİLLER (TAZE/KURUTULMUŞ)

7.754.546

16.386.273

120600100000

AYÇİÇEĞİ TOHUMU (TOHUMLUK)

15.095.102

23.657.462

611019100000

ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEKLER VS EŞYA;DİĞER İNCE KAYVAN KILINDAN(ÖRME)

15.192.961

23.356.403

240110600000

TÜTÜN; GÜNEŞTE KURUTULMUŞ, ŞARK TİPİ (SAPLI, DAMARLI)

4.215.700

12.223.227

620343900000

ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN DİĞER ŞORT; SENTETİK LİFLERDEN

1.500.756

9.198.900

870190350000

TRAKTÖR; TEKERLEKLİ, YENİ, ZİRAİ VE ORMANCILIK İÇİN (75 KW<MOTOR GÜCÜ=< 90 KW)

2.237.134

9.641.790

721012200011

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN ELEKTROLİTİK TENEKE VE KOK TENEKE; SADE YÜZEY İŞÇİLİĞİ (KALINLIK<0,5MM

3.514.348

10.253.634

620590800018

ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN GÖMLEK; DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN

3.746.916

10.316.374

080610100000

ÜZÜM (SOFRALIK, TAZE)

4.510.759

10.990.711

080510200000

PORTAKAL (TATLI, TAZE)

13.920.399

20.327.086

620462900000

KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN DİĞER PANTOLONLAR; PAMUKTAN, DİĞERLERİ

324.634

6.371.509

870322101000

OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1000 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3)

6.150.477

11.549.694

720421100011

ALAŞIMLI ÇELİK DÖKÜNTÜ, HURDALARI; PASLANMAZ ÇELİK, NİKEL>%8, SINIFLAN./DERECELEN.

2.111.309

6.966.176

521142009200

FARKLI RENKTEKİ İPLİKLERDEN DENİM; PAMUKLU, PAMUK ORANI<%85, M2> 200 GR, FASONESİZ

970.155

5.797.258

870421910000

DİZEL/YARI DİZEL EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS YENİ TAŞITLAR (SİLİNDİR HAC.=<2500 CM3; BRÜT AĞIRLIĞI< 5TON)

6.090.302

10.540.280

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 11- Ukrayna’ya 2016 Yılı İhracatımızda Azalış Olan 20 Eşya

İhracat

2015

2016

G.T.İ.P.

Madde Tanımı

Değer ABD $

Değer ABD $

520833001000

ELASTİKİ MENSUCAT; (BOYANMIŞ)(PAMUK>=%85) 3’LÜ VEYA 4’LÜ DİMİ (KIRIK DİMİ DAHİL)

25.580.206

9.645.267

620520000018

ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN PAMUKTAN DİĞER GÖMLEK

17.784.745

6.707.268

581092900000

SUNİ VE SENTETİK LİFLERDEN DİĞER İŞLEMELER, DİĞER

9.803.654

406.999

610839000000

KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN GECELİK VE PİJAMA; DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN

16.876.953

8.710.727

580421909000

DANTELA; DİĞER MAKİNE İŞİ, SENTETİK LİFDEN, (60.02 İLA 60.06 POZ.HARİÇ)

13.568.032

6.823.966

600624000000

DİĞER ÖRME MENSUCAT (PAMUKTAN, BASKILI)

8.165.384

1.928.348

600622000000

DİĞER ÖRME MENSUCAT (PAMUKTAN, BOYANMIŞ)

29.483.198

23.998.740

711319000011

ALTINDAN MÜCEVHERCİ EŞYASI, AKSAMI (KIYMETLİ METALLERLE KAPLI/YALDIZLI/DEĞİL)

11.911.882

6.935.016

610711000000

ERKEK/ ERKEK ÇOCUK İÇİN KÜLOTLAR VE SLİPLER; PAMUKTAN

8.878.193

4.088.268

611020100000

KAZAKLAR, SÜVETERLER; YUVARLAK, BALIKÇI VEYA “POLO” YAKALI HAFİF İNCE ÖRME, PAMUKTAN”(ÖRME)

9.926.656

5.533.645

271012250000

DİĞER ÖZEL BENZİNLER

4.179.975

620630000018

KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN PAMUK DİĞER BLUZ

9.185.643

5.401.203

870331101000

OTOMOBİL (BİNEK, DİZEL/YARI DİZEL, YENİ) (SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3)

5.991.858

2.239.030

271019680017

DENİZCİLİK YAKITI (RMG-380); AĞIRLIK İTİBARİYLE KÜKÜRT MİKTARI % 1’İ GEÇENLER

3.702.448

610342000000

ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN PANT.,ASKILI TULUM,KISA PANT.VE ŞORT PAMUKTAN(ÖRME)

4.022.329

822.002

853530900011

DEVRE AYIRICILAR (GERİLİM =>72, 5 KV)

2.884.097

109.452

620442000018

KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN DİĞER ELBİSE; PAMUKTAN

10.595.627

7.883.207

410711110000

SIĞIRLARIN (BUFFALO DAHİL) DERİ VE VİDELASI DABAKLANMIŞ, HAZIRLANMIŞ, SIRÇALI, BÜTÜN HALDE;(YÜZEYİ=<

3.507.107

826.973

080222000000

FINDIK;KABUKSUZ (TAZE/KURUTULMUŞ)

5.883.078

3.367.840

540752009012

DİĞER DOKUNMUŞ MENSUCAT; (PERDELİK, BOYANMIŞ, TEKSTÜRE POLİESTER FİLAMENT=>%85)

3.473.088

990.697

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 12-Ukrayna’dan İthalatımızda 2016 Yılında Azalış Olan 20 Eşya

İthalat

2015

2016

G.T.İ.P.

Madde Tanımı

Değer ABD $

Değer ABD $

720449900019

DİĞER DÖKÜNTÜ VE HURDALAR (DİĞER DEMİR VE ÇELİKTEN)

206.736.317

51.626.760

310210100000

ÜRE; KURU ANHİDRİT ÜRÜN ÜZERİNDEN, AZOT MİKTARI AĞIRLIK OLARAK >%45

212.076.787

95.618.060

120190000000

SOYA FASULYESİ (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN); TOHUMLUK OLMAYAN

386.392.742

277.886.276

720449900011

SINIFLANDIRILMAMIŞ/DERECELENDİRİLMEMİŞ OLAN DİĞER DÖKÜNTÜ, HURDA (DİĞER DEMİR VE ÇELİKTEN)

94.748.659

21.159.041

720711140000

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YARI MAMULLER; KALINLIK<=130MM,HADDELENMİŞ, KARBON<%25

154.973.407

87.028.783

100199000011

ADİ BUĞDAY; TOHUMLUK OLMAYAN

54.690.896

5.147.932

720839009019

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI MAMÜLLER (RULO, SICAK HADDE, KALIN.<3MM. SICAK HADDE)

98.425.497

54.504.671

230630000000

AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI ÜRETİMİNDEN ARTA KALAN KÜSPE VE KATI ATIKLAR

88.444.279

54.341.876

720720150014

SÜREKLİ DÖKÜM KÜTÜKLER (%0, 25=<KARBON<%0, 6, GENİŞLİĞİ KALINLIĞININ 2 KATINDAN AZ, OTOMAT ÇELİĞİNDE

74.994.047

42.199.601

720711110000

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YARI MAMULLER; OTOMAT ÇELİĞİNDEN, HADDELENMİŞ, KARBON<%25

33.611.323

2.839.252

320611000000

ESASI TİTANDİOKSİT OLAN PİGMENT VE MÜSTAHZARLAR TİTANDİOKSİT ORANI = >%80

26.227.035

1.591.611

281410000000

SAF AMONYAK

68.490.541

44.279.316

260112000000

DEMİR CEVHERLERİ; AGLOMERE EDİLMİŞ

97.730.619

74.422.467

720712100011

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN HADDELENMİŞ LEVHA BLOKLAR [C ORANI<%0, 25, ENİNE KESİT DİKDÖRTGEN (KAR

19.846.525

720838009019

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI MAMÜLLER (RULO, SICAK HADDE, 3=<KALIN.<4, 75MM.SICAK HADDE)

53.306.303

34.168.423

721391490013

DEMİR/ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN TEL VE ÇİVİ İMALİ İÇİN FİLMAŞİN (%0,06< C <%0,25, SICAK HADDE, KANGAL, ÇAP<

25.673.074

6.958.134

440320310000

PİNUS SYLVESTRİS L. CİNSİ ÇAM (KERESTELİK TOMRUK)

40.001.406

21.924.793

720230000000

FERRO-SİLİKO-MANGANEZ

138.281.791

120.818.596

720110190000

ALAŞIMSIZ DÖKME DEMİR (FOSFOR =<%0, 5, MANGENEZ =>%0, 4 VE SİLİSYUM ORANI>%1)

22.268.138

5.073.435

100390000019

DİĞER ARPA; TOHUMLUK OLMAYAN

11.772.622

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 13- Ukrayna’dan İthalatımızda 2016 Yılında Artış Olan 10 Eşya

İthalat

2015

2016

G.T.İ.P.

Madde Tanımı

Değer ABD $

Değer ABD $

720711160000

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YARI MAMULLER; KALINLIK>130MM,HADDELENMİŞ, KARBON<%25

228.418.150

274.591.009

720110300000

ALAŞIMSIZ DÖKME DEMİR (FOSFOR = <%0, 5, %0, 1=<MANGENEZ<%0, 4, İLK ŞEKİLERDE)

72.340.365

106.806.381

271019430011

MOTORİN; AĞIRLIK İTİBARİYLE KÜKÜRT ORANI % 0,001’İ GEÇMEYENLER

13.622.021

080231000000

CEVİZ; KABUKLU (TAZE/KURUTULMUŞ)

4.327.060

14.444.084

740811000011

RAFİNE EDİLMİŞ BAKIRDAN ELEKTROLİTİK TEL; ENİNE KESİT >6 MM

4.490.703

14.218.166

230210900011

KEPEKLER; MISIRDAN ELDE EDİLMİŞ, NİŞASTA ORANI >% 35

7.206.062

720221000011

FERRO-SİLİSYUM (%55 <SİLİSYUM ORANI <%80)

3.269.490

8.494.757

310230900000

AMONYUM NİTRAT; DİĞER HALLERDE

5.110.990

170199100011

ŞEKER; KRİSTAL, İLAVE AROMA/RENK VERİCİ MADDELER İÇERMEYEN

4.889.040

080232000000

CEVİZ; KABUKSUZ (TAZE/KURUTULMUŞ)

1.104.387

5.542.913

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 14-Ukrayna’ya 2015 ve 2016 Yıllarında Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektörü Ürünleri İhracat İstatistikleri

İhracat

2015

2016

Artış

Fasıllar

Fasıl Tanımı

Değer ABD $

Değer ABD $

Azalış %

50

İPEK

2.384

51

YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI, AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT

907.839

606.013

-0,33

52

PAMUK, PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT

41.718.590

29.556.455

-0,29

53

DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER, KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN

22.517

2.739

-0,88

54

SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER

30.773.102

15.336.266

-0,50

55

SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER

15.221.926

13.676.191

-0,10

56

VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT, ÖZEL İPLİKLER, SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

14.726.535

13.209.041

-0,10

57

HALILAR VE DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN YER KAPLAMALARI

9.032.492

10.864.384

0,20

58

ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT, TUFTE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI, İŞLEMELER

36.060.563

19.800.554

-0,45

59

EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT, DOKUNABİLİR MADDELERDEN TEKNİK EŞYA

987.094

838.939

-0,15

60

ÖRME EŞYA

58.725.565

40.023.534

-0,32

61

ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI

165.318.598

185.222.503

0,12

62

ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI

106.108.341

112.448.896

0,06

63

DOKUNABİLİR MADDELERDEN HAZIR EŞYA, TAKIMLAR, KULLANILMIŞ GİYİM VE DOKUNMUŞ DİĞER EŞYA, PAÇAVRALAR

11.502.542

11.781.346

0,02

64

AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA, BUNLARIN AKSAMI

13.170.014

11.143.409

-0,15

Genel Toplam

504.275.718

464.512.654

-0,08

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

 

Haydar KOÇAK

dscn01671

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Ticaret Müşaviri

Haydar Koçak Kimdir?:  2015 yılının temmuz ayından beri Türkiye Cumhuriyeti Kiev Ticaret Müşavirliği görevini sürdüren Haydar Koçak, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nda ithalat genel müdürlüğü başta olmak üzere birçok farklı bölümde uzman olarak görev yapmıştır. Hırvatistan ve Kosova’da ticaret müşavirliği görevlerinde de bulunan Koçak, kariyeri boyunca çok sayıda sektör ve ülke raporu kaleme almıştır.