Türkiye Ukrayna 2016 yılı dış ticaret değerlendirmesi, Haydar Koçak

by burakpehlivan on 13/02/2017

Türkiye ve Ukrayna arasında 2016 yılında gerçekleşen dış ticareti, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Ticaret müşaviri Haydar Koçak, son değerlendirme raporunda Türkiye istatistik kurumunun verilerinden yararlanarak ayrıntılı bir biçimde analiz etmiş. Türkiye’nin, Ukrayna’ya ihracatında 2016 yılında bir önceki yıla göre %12’lik artışın yaşanması oldukça sevindirici. Üstelik bu artış Ukrayna ve AB arasındaki Serbest Ticaret Antlaşması’nın 1 Ocak 2016 yılında yürürlüğe girmesi ve böylece birçok ürün grubunda AB’li üreticilerin Ukrayna’da gümrük vergisi ödememesi, Türk üreticilerin ise gümrük vergisi ödemeye devam ederek rekabet avantajını kaybetmesine rağmen yaşandı. Ukrayna’nın Türkiye’ye ihracatında ise %26’lık bir kayıp söz konusu. Konuk yazar olarak Koçak’ın bu çalışmasına bloğumda yer veriyorum. Güncel Ukrayna raporunu da merakla bekliyoruz. Ukrayna hakkında Türkçe kaynakların sayısının artması, kuşkusuz işadamlarımızın bu ülkeyi daha iyi tanımasına ve dolaylı olarak iki ticaret ve yatırımların artmasına da zemin hazırlayacaktır.

Türkiye Ukrayna 2016 dış ticaret değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı dış ticaret istatistiklerini 31 Ocak 2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştır. Ukrayna’nın ise önümüzdeki aylarda açıklanması beklenmektedir. Bu çerçevede, 2016 yılı Ukrayna Ülke raporu önümüzdeki Nisan veya Mayıs ayında Müşavirliğimizce hazırlanarak, Bakanlığımız www.ekonomi.gov.tr web sitesine konulacaktır.

Öte yandan, Ukrayna’da ticari faaliyette bulunan veya ülkeyle ilgili araştırma yapmak isteyen iş adamlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla, Türkiye istatistikleri esas alınarak, genel ihracat ve ithalatımız ile Türkiye Ukrayna arasındaki dış ticaret istatistiklerine değinilmiştir.

Türkiye’nin 2016 yılı ihracatı bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 1 azalarak 142,6 milyar dolar, ithalatı ise aynı dönemde yüzde 4,2 düşüşle 198,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. (Tablo: 1)

Ülkeler itibariyle ihracatımızda sırasıyla; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya, A.B.D, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, İran.., İthalatımızda ise Çin, Almanya, Rusya, A.B.D., İtalya Fransa, Güney Kore, Hindistan, İspanya gibi ülkeler yer almaktadır.

İhracatımızın; % 19’u tekstil ve konfeksiyon ürünleri, % 15’i taşıt araçları(kara, hava, deniz araçları), % 11’i tarım ve hayvancılık ürünleri, % 11‘i demir çelik ürünleri, % 5’i plastik ve kauçuk hammaddeler ve mamulleri ve yine % 5’i organik ve inorganik kimyasallardan oluşmaktadır.

İthalatımızın; % 24’ü makine ve elektrikli cihazlar, % 14’ü mineral yakıtlar (kömür, ham petrol, doğal gaz, madeni yağlar), % 12’si demir çelik ürünleri, % 12’si taşıt araçları (kara, hava ve deniz), % 9’u organik ve inorganik kimyasallar (gübreler ve eczacılık ürünleri dahil), % 7’si kauçuk ve plastik ürünler ve % 6’sı tarım ürünlerini kapsamaktadır.

Bilindiği üzere, Ukrayna 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 2014 yılında Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, AB ülkelerinden ithal edilen eşyanın yaklaşık % 90’ının gümrük vergisi oranlarında indirime gitmiş veya sıfırlamıştır. Ülkemiz ile Ukrayna arasında STA görüşmelerine ise devam edilmektedir.

Bu çerçevede, Ukrayna’ya ihracatımızda önemli yer tutan tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörlerinde (63.09 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünler hariç olmak üzere) Ukrayna STA kapsamında AB ülkelerine gümrük vergisi oranlarını sıfırlamıştır. Aynı zamanda Ukrayna’nın Bağımsız Devletler Topluluğu ile Serbest Ticaret Anlaşması (Rusya, Ukrayna ile aralarındaki STA’yı 2016 yılında tek taraflı olarak askıya almıştır) bulunmaktadır.  Ülkemizin de aralarında olduğu diğer ülkelerden söz konusu eşyanın Ukrayna’ya ithalatında ise % 8-12 arasında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bu açıdan 2016 yılı Ukrayna ile dış ticaret istatistiklerimiz önem arz etmektedir.

2013 yılında Ukrayna’ya ihracatımız 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak, 2014 yılında ülkede meydana gelen siyasi ve ekonomik olaylar sonucu, 2014 yılı ihracatımız bir önceki yıla oranla % 21, 2015 yılında azalma devam ederek % 35’lere yükselmiştir. 2016 yılında ise Ukrayna pazarında ülkemiz menşeli ürünlere rakip AB’ne üye ülke malları lehine gümrük vergisi marjı ortaya çıkmış olmasına rağmen, ihracatımız % 12 artarak 1,2 milyar dolara yükselmiştir. (Tablo: 8)

İthalatımız ise 2013 yılında bir önceki yıla oranla % 3 artarak 4,5 milyar dolara yükselmesine karşın, 2014 yılında % 6, 2015 yılında % 19 azalış gerçekleşmiştir.  2016 yılında ise azalış %  26’ya ulaşarak, Ukrayna’dan ithalatımız 2,5 milyar dolara gerilemiştir.

Ukrayna’ya ihracatımızın % 37’si teksil ve konfeksiyon ürünleri, % 13’ü bitkisel ürünler ve % 8’i ise makine ve kazanlardan meydana gelmektedir. Ukrayna’dan ithalatımızın % 47’si demir ve çelik ürünleri, % 28’i tarım ürünleri, % 9’u orman ürünleri ve % 5’i ise gübrelerden oluşmaktadır.

Bu çerçevede, Ukrayna 2015 yılında Türkiye’nin ithalatında yüzde 1,66  payla 13’nücü sırada yer alırken, 2016 yılında yüzde 1,28 payla 19’uncu sıraya gerilemiştir. İhracatımızda ise 2015 yılında yine yaklaşık binde 7,79 payla 29’uncu sıradan, 2016 yılında binde 8,79 payla 26’ıncı sıraya yükselmiştir.

Ayrıca Ukrayna’ya en önemli ihracat ürünlerimizden olan, Tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörleri fasıl bazında 2015 ve 2016 yılı ihracatımıza ilişkin istatistiklerimiz Tablo: 14’te yer almaktadır. Söz konusu tablodan, tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörlerinde ihracatımızın yaklaşık % 8 oranında düştüğü görülmektedir. Ukrayna tekstil ve konfeksiyon ürünleri üretiminde kullandığı 50-59’uncu fasıllar (57’nci fasıl halılar hariç) hammadde ve ara malların % 50-90’nı ithal etmektedir. Bahsi geçen fasıllardaki ihracatımızdaki düşüşün ülkede üretimdeki düşüşten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, Ukrayna’nın ithalatta % 8-12 vergi uyguladığı 60’ıncı fasılda örme eşya ve 64’üncü fasıldaki ayakkabı ihracatımızda düşüş gerçekleşirken, aynı zamanda 61 ve 62’nci fasıllarda yer alan örüme giyim eşyası aksesuarları, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları ile 63’ncü fasıldaki dokunmuş diğer eşya ihracatımızda ise artış kaydedilmiştir.

Öte yandan, Ukrayna’da ticari faaliyette bulunan şirketlerimiz ile ülkeyle ilgili araştırma yapmak isteyen firmalarımıza yardımcı olmak, dış ticarete konu ürünler hakkında daha detaylı bilgi sunmak amacıyla, ülkemizin genel ihracat ve ithalat istatistikleri, ihracat ve ithalatımızdaki önemli ürünler ve ülkeler, Ukrayna’ya ithalatımız ve ihracatımızda ilk sıralarda yer alan ürünler ile tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörü ürünlerine ilişkin özet istatistiki bilgiler içeren aşağıdaki tablolar hazırlanmıştır.

 

 

 

Tablolar:

Tablo: 1- Yıllar itibariyle Türkiye’nin ihracat ve ithalat istatistikleri

Tablo: 2- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İhracat Değerleri

            Tablo: 3- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İthalat Değerleri

Tablo: 4-2016 yılında Türkiye’nin İhracatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

Tablo: 5-2016 Yılında Türkiye’nin İthalatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

Tablo: 6-Türkiye’nin 2016 Yılı İhracatında İlk Sırada Yer Alan Ülkeler

Tablo: 7-Türkiye’nin 2016 Yılında İthalatında İlk Sırada Yer Alan Ülkeler

Tablo 8-Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracat ve İthalat İstatistikleri

Tablo: 9-  Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

Tablo: 10- Ukrayna’ya 2016 Yılı İhracatımızda Artış Olan 20 Eşya

Tablo: 11- Ukrayna’ya 2016 Yılı İhracatımızda Azalış Olan 20 Eşya

Tablo: 12-Ukrayna’dan İthalatımızda 2016 Yılında Azalış Olan 20 Eşya

Tablo: 13- Ukrayna’dan İthalatımızda 2016 Yılında Artış Olan 10 Eşya

Tablo: 14-Ukrayna’ya 2015 ve 2016 Yıllarında Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektörü Ürünleri İhracat İstatistikleri

 

Tablo : 1- Yıllar İtibariyle Türkiye’nin İhracat ve İthalat İstatistikleri

  İhracat İthalat ToplamDış Ticaret Hacmi
Yıllar Değer Milyar ABD $ Artış/Azalış % Değer Milyar ABD $ Artış/Azalış % Değer Milyar ABD $
2010 113,8 185,5 299,3
2011 134,9 0,19 240,8 0,30 375,7
2012 152,4 0,13 236,5 -0,02 388,9
2013 151,8 0,00 251,6 0,06 403,4
2014 157,6 0,04 242,1 -0,04 399,7
2015 143,8 -0,09 207,2 -0,14 351,0
2016 142,6 -0,01 198,6 -0,04 341,2

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

 

 

 

 

Tablo: 2- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İhracat Değerleri

İhracat 2016
Fasıllar Fasıl Tanımı Değer  ABD $
01 CANLI HAYVANLAR 27.974.333
02 ETLER VE YENİLEN SAKATAT 370.876.832
03 BALIKLAR, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VE SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZ HAYVANLAR 744.679.571
04 SÜT ÜRÜNLERİ, YUMURTALAR, TABİİ BAL, DİĞER YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER 592.843.443
05 DİĞER HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER (KIL, KEMİK, BOYNUZ, FİLDİŞİ, MERCAN, BAĞIRSAK, VB.) 50.643.412
06 CANLI AĞAÇLAR VE DİĞER BİTKİLER, YUMRULAR, KÖKLER VE BENZERLERİ, KESME ÇİÇEKLER VE SÜS YAPRAKLARI 81.613.332
07 YENİLEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR 942.265.775
08 YENİLEN MEYVELER VE SERT KABUKLU MEYVELER 3.873.872.146
09 KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT 196.161.916
10 HUBUBAT 102.769.585
11 DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ, MALT, NİŞASTA, İNÜLİN, BUĞDAY GLUTENİ 1.283.235.138
12 YAĞLI TOHUM VE MEYVALAR, MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVALAR,SANAYİİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER, SAMAN VE KABA YEM 373.970.174
13 LAK, SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR 10.283.196
14 ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER 17.742.247
15 HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR, YEMEKLİK KATI YAĞLAR, HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR 1.045.377.718
16 ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI 74.194.887
17 ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ 527.767.052
18 KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 476.481.990
19 HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI, PASTACILIK ÜRÜNLERİ 1.500.913.713
20 SEBZELER, MEYVALAR, SERT KABUKLU MEYVALAR VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR 1.848.570.517
21 YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI (KAHVE HÜLASALARI, ÇAY HÜLASALARI, MAYALAR, SOSLAR, DİYET MAMALARI, VB.) 687.189.433
22 MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE 290.645.087
23 GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ, HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER 129.189.453
24 TÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER 1.006.379.291
25 TUZ, KÜKÜRT, TOPRAKLAR VE TAŞLAR, ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO 2.191.662.972
26 METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL 929.568.605
27 MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER, BİTÜMENLİ MADDELER, MİNERAL MUMLAR 3.207.083.905
28 İNORGANİK KİMYASALLAR, KIYMETLİ METAL, RADYOAKTİF ELEMENT, METAL VE İZOTOPLARIN ORGANİK-ANORGANİK BİLEŞİKLERİ 1.087.267.337
29 ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER 473.413.338
30 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 827.082.033
31 GÜBRELER 146.818.331
32 DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR, TANENLER, BOYALAR, PİGMENTLER,VB, VERNİKLER, VB, MACUNLAR, MÜREKKEPLER 641.219.352
33 UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER, PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI 696.445.656
34 SABUNLAR, YÜZEY-AKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA-YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, MUMLAR,BAKIM MÜSTAHZARLARI, DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI 759.428.918
35 ALBÜMİNOİD MADDELER, DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER, TUTKALLAR, ENZİMLER 182.491.085
36 BARUT VE PATLAYICI MADDELER, PİROTEKNİ MAMULLERİ, KİBRİTLER, PİROFORİK ALAŞIMLAR, ATEŞ ALICI MADDELER 27.100.891
37 FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA 11.479.697
38 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER (BİODİZEL, YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ, DEZENFEKTANLAR, HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER, VB.) 562.845.106
39 PLASTİKLER VE MAMULLERİ 5.027.827.676
40 KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA 2.203.162.815
41 HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER 184.223.779
42 DERİ-SARACİYE EŞYASI, EYER-KOŞUM TAKIMLARI, SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VB MAHFAZALAR, HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA 294.806.520
43 KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER, BUNLARIN MAMULLERİ 123.750.860
44 AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA, ODUN KÖMÜRÜ 675.923.869
45 MANTAR VE MANTARDAN EŞYA 435.962
46 HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER, SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI 6.411.971
47 ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI, GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) 23.990.817
48 KAĞIT VE KARTON, KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA 1.354.572.584
49 BASILI KİTAPLAR, GAZETELER, RESİMLER VE BASKI SANAYİİNİN DİĞER MAMULLERİ, EL VE MAKİNA YAZISI METİNLER VE PLANLAR 75.075.207
50 İPEK 2.440.940
51 YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI, AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT 122.160.670
52 PAMUK, PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT 1.720.258.584
53 DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER, KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN 29.493.431
54 SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER 1.487.189.806
55 SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER 1.317.137.717
56 VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT, ÖZEL İPLİKLER, SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 612.603.823
57 HALILAR VE DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN YER KAPLAMALARI 1.913.135.041
58 ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT, TUFTE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI, İŞLEMELER 485.183.096
59 EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT, DOKUNABİLİR MADDELERDEN TEKNİK EŞYA 293.487.350
60 ÖRME EŞYA 1.498.806.737
61 ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 8.855.608.628
62 ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 5.928.893.713
63 DOKUNABİLİR MADDELERDEN HAZIR EŞYA, TAKIMLAR, KULLANILMIŞ GİYİM VE DOKUNMUŞ DİĞER EŞYA, PAÇAVRALAR 1.954.766.692
64 AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA, BUNLARIN AKSAMI 704.374.386
65 BAŞLIKLAR VE AKSAMI (ŞAPKA, KASKET, KORUYUCU BAŞLIKLAR VB.) 31.584.229
66 ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI 5.233.002
67 HAZIRLANMIŞ İNCE VE KALIN KUŞ TÜYLERİ VE BUNLARDAN EŞYA, YAPMA ÇİÇEKLER, İNSAN SAÇINDAN EŞYA 2.764.632
68 TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA 1.172.110.810
69 SERAMİK MAMULLERİ 885.158.905
70 CAM VE CAM EŞYA 953.815.937
71 KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, İNCİLER, TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI, METAL PARALAR 12.176.572.618
72 DEMİR VE ÇELİK 6.187.045.905
73 DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 4.967.679.747
74 BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 1.114.866.679
75 NİKEL VE NİKELDEN EŞYA 23.909.310
76 ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA 2.238.041.047
78 KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA 26.826.677
79 ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA 25.257.214
80 KALAY VE KALAYDAN EŞYA 1.969.983
81 DİĞER ADİ METALLER (TUNGSTEN, MOLİBDEN, TANTAL, MAGNEZYUM, KOBALT, BİZMUT, KADMİYUM, VB.), SERMETLER, BUNLARDAN EŞYA 11.465.195
82 ADİ METALLERDEN ALETLER, BIÇAKCI EŞYASI VE SOFRA TAKIMLARI, ADİ METALLERDEN BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI 213.940.940
83 ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA (KİLİT, KASA, MOBİLYA TERTİBATI, VB.) 764.422.519
84 KAZANLAR, MAKİNALAR, MEKANİK CİHAZLAR VE ALETLER, NÜKLEER REAKTÖRLER, BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI 12.405.008.794
85 ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR, SES KAYDETME-VERME, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ-SES KAYDETME-VERME CİHAZLARI,AKSAM-PARÇA-AKSESUARI 7.778.953.983
86 DEMİRYOLU VB HATLARA AİT TAŞITLAR VE MALZEMELER, BUNLARIN AKSAM-PARÇALARI, MEKANİK TRAFİK SİNYALİZASYON CİHAZLARI 50.734.636
87 MOTORLU KARA TAŞITLARI, TRAKTÖRLER, BİSİKLETLER, MOTOSİKLETLER VE DİĞER KARA TAŞITLARI, BUNLARIN AKSAM, PARÇA, AKSESUARI 19.804.384.000
88 HAVA TAŞITLARI, UZAY TAŞITLARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALAR 717.531.769
89 GEMİLER VE SUDA YÜZEN TAŞIT VE ARAÇLAR 970.379.224
90 OPTİK, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR, TIBBİ, CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI 709.485.315
91 SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI 34.194.222
92 MÜZİK ALETLERİ, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI 9.560.512
93 SİLAHLAR VE MÜHİMMAT, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI 416.764.944
94 MOBİLYALAR, YATAK TAKIMLARI, AYDINLATMA CİHAZLARI, REKLAM LAMBALARI, IŞIKLI TABELALAR VB, PREFABRİK YAPILAR 2.658.941.387
95 OYUNCAKLAR, OYUN VE SPOR MALZEMELERİ, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI 107.901.587
96 ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA (HİJYENİK HAVLU, BEBEK BEZİ, KALEM, ÇAKMAK, FERMUAR, FIRÇA VB.) 864.343.640
97 SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR 7.710.889
99 KİŞİSEL EŞYALAR, DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA VERİLEN KUMANYA VE MALZEME (YAKITLAR HARİÇ) 372.417.011
Genel Toplam 142.606.247.403

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

           

 

 

 

 

 

Tablo: 3- Türkiye’nin Fasıl Bazında 2016 Yılı İthalat Değerleri

İthalat 2016
Fasıllar Fasıl Tanımı Değer  ABD $
01 CANLI HAYVANLAR 603.821.781
02 ETLER VE YENİLEN SAKATAT 42.001.284
03 BALIKLAR, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VE SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZ HAYVANLAR 174.615.520
04 SÜT ÜRÜNLERİ, YUMURTALAR, TABİİ BAL, DİĞER YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER 110.076.941
05 DİĞER HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER (KIL, KEMİK, BOYNUZ, FİLDİŞİ, MERCAN, BAĞIRSAK, VB.) 46.812.310
06 CANLI AĞAÇLAR VE DİĞER BİTKİLER, YUMRULAR, KÖKLER VE BENZERLERİ, KESME ÇİÇEKLER VE SÜS YAPRAKLARI 87.253.213
07 YENİLEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE YUMRULAR 456.732.961
08 YENİLEN MEYVELER VE SERT KABUKLU MEYVELER 540.775.527
09 KAHVE, ÇAY, PARAGUAY ÇAYI VE BAHARAT 215.998.008
10 HUBUBAT 1.150.612.113
11 DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ, MALT, NİŞASTA, İNÜLİN, BUĞDAY GLUTENİ 126.395.442
12 YAĞLI TOHUM VE MEYVALAR, MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVALAR,SANAYİİDE VE TIPTA KULLANILAN BİTKİLER, SAMAN VE KABA YEM 1.819.616.989
13 LAK, SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR 42.599.046
14 ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ BİTKİSEL MADDELER, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN BİTKİSEL ÜRÜNLER 10.909.835
15 HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR, YEMEKLİK KATI YAĞLAR, HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR 1.752.812.067
16 ET, BALIK, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VEYA DİĞER SU OMURGASIZLARININ MÜSTAHZARLARI 10.795.817
17 ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ 257.161.050
18 KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 551.467.640
19 HUBUBAT, UN, NİŞASTA VEYA SÜT MÜSTAHZARLARI, PASTACILIK ÜRÜNLERİ 206.669.628
20 SEBZELER, MEYVALAR, SERT KABUKLU MEYVALAR VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN MÜSTAHZARLAR 78.998.525
21 YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI (KAHVE HÜLASALARI, ÇAY HÜLASALARI, MAYALAR, SOSLAR, DİYET MAMALARI, VB.) 584.916.267
22 MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE 249.462.796
23 GIDA SANAYİİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ, HAYVANLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER 1.326.940.202
24 TÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER 590.524.575
25 TUZ, KÜKÜRT, TOPRAKLAR VE TAŞLAR, ALÇILAR, KİREÇLER VE ÇİMENTO 378.547.912
26 METAL CEVHERLERİ, CÜRUF VE KÜL 769.289.725
27 MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER, BİTÜMENLİ MADDELER, MİNERAL MUMLAR 27.155.187.391
28 İNORGANİK KİMYASALLAR, KIYMETLİ METAL, RADYOAKTİF ELEMENT, METAL VE İZOTOPLARIN ORGANİK-ANORGANİK BİLEŞİKLERİ 1.219.692.032
29 ORGANİK KİMYASAL ÜRÜNLER 4.359.305.442
30 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 4.217.109.206
31 GÜBRELER 1.275.608.620
32 DEBAGATTE VE BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR, TANENLER, BOYALAR, PİGMENTLER,VB, VERNİKLER, VB, MACUNLAR, MÜREKKEPLER 1.738.944.319
33 UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER, PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI 1.113.789.926
34 SABUNLAR, YÜZEY-AKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA-YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, MUMLAR,BAKIM MÜSTAHZARLARI, DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI 772.612.911
35 ALBÜMİNOİD MADDELER, DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ NİŞASTA ESASLI ÜRÜNLER, TUTKALLAR, ENZİMLER 435.594.129
36 BARUT VE PATLAYICI MADDELER, PİROTEKNİ MAMULLERİ, KİBRİTLER, PİROFORİK ALAŞIMLAR, ATEŞ ALICI MADDELER 47.137.175
37 FOTOĞRAFÇILIKTA VEYA SİNEMACILIKTA KULLANILAN EŞYA 145.586.424
38 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER (BİODİZEL, YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ, DEZENFEKTANLAR, HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER, VB.) 2.024.132.681
39 PLASTİKLER VE MAMULLERİ 11.627.785.702
40 KAUÇUK VE KAUÇUKTAN EŞYA 2.560.848.369
41 HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER 228.794.671
42 DERİ-SARACİYE EŞYASI, EYER-KOŞUM TAKIMLARI, SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VB MAHFAZALAR, HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA 348.839.209
43 KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER, BUNLARIN MAMULLERİ 29.307.793
44 AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA, ODUN KÖMÜRÜ 1.265.052.556
45 MANTAR VE MANTARDAN EŞYA 5.057.051
46 HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER, SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI 8.633.226
47 ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI, GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR) 742.889.277
48 KAĞIT VE KARTON, KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA 2.684.713.487
49 BASILI KİTAPLAR, GAZETELER, RESİMLER VE BASKI SANAYİİNİN DİĞER MAMULLERİ, EL VE MAKİNA YAZISI METİNLER VE PLANLAR 133.161.437
50 İPEK 32.739.429
51 YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI, AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT 241.472.090
52 PAMUK, PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT 2.297.306.026
53 DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER, KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN 238.366.697
54 SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER 2.133.525.181
55 SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER 1.954.145.836
56 VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT, ÖZEL İPLİKLER, SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 333.470.815
57 HALILAR VE DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN YER KAPLAMALARI 65.153.086
58 ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT, TUFTE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI, İŞLEMELER 194.717.700
59 EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT, DOKUNABİLİR MADDELERDEN TEKNİK EŞYA 311.816.777
60 ÖRME EŞYA 433.441.981
61 ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 789.677.192
62 ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 1.693.895.110
63 DOKUNABİLİR MADDELERDEN HAZIR EŞYA, TAKIMLAR, KULLANILMIŞ GİYİM VE DOKUNMUŞ DİĞER EŞYA, PAÇAVRALAR 207.135.177
64 AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA, BUNLARIN AKSAMI 734.370.475
65 BAŞLIKLAR VE AKSAMI (ŞAPKA, KASKET, KORUYUCU BAŞLIKLAR VB.) 64.839.617
66 ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI 35.277.253
67 HAZIRLANMIŞ İNCE VE KALIN KUŞ TÜYLERİ VE BUNLARDAN EŞYA, YAPMA ÇİÇEKLER, İNSAN SAÇINDAN EŞYA 39.276.559
68 TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA 524.210.471
69 SERAMİK MAMULLERİ 374.052.991
70 CAM VE CAM EŞYA 799.350.558
71 KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, İNCİLER, TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI, METAL PARALAR 7.204.352.821
72 DEMİR VE ÇELİK 12.575.455.336
73 DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 2.981.948.659
74 BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 2.724.024.275
75 NİKEL VE NİKELDEN EŞYA 159.800.573
76 ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUMDAN EŞYA 2.865.841.391
78 KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA 215.556.807
79 ÇİNKO VE ÇİNKODAN EŞYA 567.515.842
80 KALAY VE KALAYDAN EŞYA 48.776.924
81 DİĞER ADİ METALLER (TUNGSTEN, MOLİBDEN, TANTAL, MAGNEZYUM, KOBALT, BİZMUT, KADMİYUM, VB.), SERMETLER, BUNLARDAN EŞYA 139.746.255
82 ADİ METALLERDEN ALETLER, BIÇAKCI EŞYASI VE SOFRA TAKIMLARI, ADİ METALLERDEN BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI 612.155.870
83 ADİ METALLERDEN ÇEŞİTLİ EŞYA (KİLİT, KASA, MOBİLYA TERTİBATI, VB.) 795.771.139
84 KAZANLAR, MAKİNALAR, MEKANİK CİHAZLAR VE ALETLER, NÜKLEER REAKTÖRLER, BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI 27.296.283.482
85 ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR, SES KAYDETME-VERME, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ-SES KAYDETME-VERME CİHAZLARI,AKSAM-PARÇA-AKSESUARI 20.134.975.612
86 DEMİRYOLU VB HATLARA AİT TAŞITLAR VE MALZEMELER, BUNLARIN AKSAM-PARÇALARI, MEKANİK TRAFİK SİNYALİZASYON CİHAZLARI 416.824.454
87 MOTORLU KARA TAŞITLARI, TRAKTÖRLER, BİSİKLETLER, MOTOSİKLETLER VE DİĞER KARA TAŞITLARI, BUNLARIN AKSAM, PARÇA, AKSESUARI 17.840.603.717
88 HAVA TAŞITLARI, UZAY TAŞITLARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALAR 4.310.416.997
89 GEMİLER VE SUDA YÜZEN TAŞIT VE ARAÇLAR 358.648.461
90 OPTİK, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR, TIBBİ, CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI 4.632.093.817
91 SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI 260.422.130
92 MÜZİK ALETLERİ, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI 31.274.386
93 SİLAHLAR VE MÜHİMMAT, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI 108.534.117
94 MOBİLYALAR, YATAK TAKIMLARI, AYDINLATMA CİHAZLARI, REKLAM LAMBALARI, IŞIKLI TABELALAR VB, PREFABRİK YAPILAR 1.006.999.773
95 OYUNCAKLAR, OYUN VE SPOR MALZEMELERİ, BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI 608.843.665
96 ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA (HİJYENİK HAVLU, BEBEK BEZİ, KALEM, ÇAKMAK, FERMUAR, FIRÇA VB.) 568.759.999
97 SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR 42.375.921
99 KİŞİSEL EŞYALAR, DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA VERİLEN KUMANYA VE MALZEME (YAKITLAR HARİÇ) 270.100.093
Genel Toplam 198.601.933.745

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 4-2016 yılında Türkiye’nin İhracatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

İhracat 2016 
G.T.İ.P. Madde Tanımı Değer ABD $
710812000011 KÜLÇE ALTIN 8.247.842.689
870421910000 DİZEL/YARI DİZEL EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS YENİ TAŞITLAR (SİLİNDİR HAC.=<2500 CM3; BRÜT AĞIRLIĞI< 5TON) 4.115.068.260
711319000011 ALTINDAN MÜCEVHERCİ EŞYASI, AKSAMI (KIYMETLİ METALLERLE KAPLI/YALDIZLI/DEĞİL) 3.599.344.757
870322101000 OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1000 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3) 2.649.791.085
721420000013 DEMİR/ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YUVARLAK ÇUBUKLAR (10MM.<ENİNE KESİT=<26 MM.ÇENTİK, YİV VB ŞEKİL BOZUKLUKLA 1.881.632.495
870331101000 OTOMOBİL (BİNEK, DİZEL/YARI DİZEL, YENİ) (SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3) 1.755.471.663
610910000000 TİŞÖRT, FANİLA, ATLET, KAŞKORSE VS.GİYİM EŞYASI; PAMUKTAN (ÖRME) 1.583.246.102
570242900000 YER KAPLAMALARI-SENT/SUNİ MADDEDEN, HAVLI, HAZIR EŞYA, TUFTESİZ/FLOKESİZ 1.553.309.550
271012450011 KURŞUNSUZ BENZİN (UÇAK HARİÇ); 95 OKTAN, KURŞUN MİKTARI LİTREDE <= 0.013 GR 1.354.146.416
610990200012 TİŞÖRT, FANİLA, ATLET, KAŞKORSE VS. GİYİM EŞYASI; SENTETİK/SUNİ LİF. (ÖRME) 1.222.016.703
870210111100 OTOBÜS; YENİ, DİZEL/YARI DİZEL (SİLİNDİR HACMİ>2500 CM3.) 1.188.429.365
852872200000 RENKLİ TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI; VİDEO KAYIT/TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLA MÜCEHHEZ OLAN 1.163.456.938
080222000000 FINDIK;KABUKSUZ (TAZE/KURUTULMUŞ) 1.161.200.908
870321101000 OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (SİLİNDİR HACMİ <=1000 CM3) 1.083.813.626
110100150000 ADİ VE KAPLICA (KIZIL) BUĞDAY UNU 1.078.308.336
840999000000 SADECE VEYA ESAS İTİBARİYLE 84.07 VEYA 84.08 POZİSYONLARINDAKİ MOTORLARIN DİĞER AKSAM VE PARÇALARI 1.058.135.042
870899979919 DİĞER KARA TAŞITLARININ DİĞER AKSAM , PARÇALARI (DİĞERLERİ) 876.295.876
870332191100 OTOMOBİL (BİNEK, DİZEL/YARI DİZEL, YENİ) (1500 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1600 CM3) 875.701.109
620462310000 KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN DİĞER PANTOLONLAR; PAMUKTAN, DENİMDEN OLANLAR 817.641.330000000
870323191200 OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1600 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<2000 CM3) 789.770.045

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 5-2016 Yılında Türkiye’nin İthalatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

İthalat 2016
G.T.İ.P. Madde Tanımı Değer ABD $
270900900000 HAM PETROL (PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLER) DİĞER 7.426.519.112
710812000011 KÜLÇE ALTIN 6.456.655.598
271121000000 DOĞAL GAZ (GAZ HALİNDE) 6.294.217.244
271019430011 MOTORİN; AĞIRLIK İTİBARİYLE KÜKÜRT ORANI % 0,001’İ GEÇMEYENLER 5.353.060.315
880240001000 UÇAK; YOLCU TAŞIMAYA MAHSUS OLANLAR (BOŞ AĞIRLIK >15000 KG) 3.505.387.894
870332191100 OTOMOBİL (BİNEK, DİZEL/YARI DİZEL, YENİ) (1500 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1600 CM3) 3.366.998.638
851712000011 ALICISI BULUNAN VERİCİ PORTATİF (CELLULAR) TELSİZ TELEFON CİHAZLARI 3.058.378.224
854140900011 GÜNEŞ PİLİ (SOLAR); BİR MODÜL HALİNDE BİRLEŞTİRİLMİŞ VEYA PANOLARDA DÜZENLENMİŞ OLSUN OLMASIN 2.684.871.312
720449900019 DİĞER DÖKÜNTÜ VE HURDALAR (DİĞER DEMİR VE ÇELİKTEN) 2.322.255.370
270112900000 DİĞER BİTÜMENLİ TAŞKÖMÜRÜ 2.057.018.430
300490000000 TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE KARIŞIK OLAN VEYA KARIŞIK OLMAYAN DİĞER İLAÇLAR; DOZLANDIR 2.023.342.776
740311001000 RAFİNE EDİLMİŞ ELEKTROLİTİK BAKIRDAN KATOTLAR VE KATOT PARÇALARI 1.974.506.717
870322101000 OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1000 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3) 1.878.232.876
870331101000 OTOMOBİL (BİNEK, DİZEL/YARI DİZEL, YENİ) (SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3) 1.731.366.450
390210000019 DİĞER POLİPROPİLEN; İLK ŞEKİLLERDE 1.693.443.513
271111000000 DOĞAL GAZ (SIVILAŞTIRILMIŞ) 1.564.135.752
870323191100 OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1500 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1600 CM3) 1.257.502.803
520100900000 PAMUK; DİĞERLERİ (KARDESİZ, PENYESİZ) 1.236.202.381
760110000000 İŞLENMEMİŞ ALAŞIMSIZ ALUMİNYUM 1.202.694.240
271119000011 PETROL GAZI (LPG) (SIVILAŞTIRILMIŞ) 1.180.730.629
851762009000 SES, GÖRÜNTÜ/DİĞER BİLGİLERİ ALMAYA, ÇEVİRMEYE, VERMEYE/YENİDEN OLUŞTURMAK İÇİN MAKİNA; DİĞERLERİ 1.038.047.493

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 6-Türkiye’nin 2016 Yılı İhracatında İlk Sırada Yer Alan Ülkeler

İhracat 2016
Ülke Adı Değer ABD $
ALMANYA 14.004.847.979
İNGİLTERE 11.690.649.520
IRAK 7.640.286.761
İTALYA 7.583.077.087
A.B.D. 6.627.393.551
FRANSA 6.024.261.559
B.A.E. 5.406.223.535
İSPANYA 4.993.383.053
İRAN 4.968.851.481
HOLLANDA 3.589.552.515
SUUDİ ARABİSTAN 3.174.965.424
İSRAİL 2.956.450.559
MISIR 2.733.143.175
İSVİÇRE 2.676.396.012
ROMANYA 2.672.005.290
POLONYA 2.651.895.950
BELÇİKA 2.548.728.872
BULGARİSTAN 2.384.116.179
ÇİN 2.329.370.833
CEZAYİR 1.736.663.413
RUSYA FEDERASYONU 1.733.568.570
FAS 1.469.781.907
YUNANİSTAN 1.428.311.623
SURİYE 1.323.124.002
AZERBAYCAN 1.285.840.413
UKRAYNA 1.254.053.747

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 7-Türkiye’nin 2016 Yılında İthalatında İlk Sırada Yer Alan Ülkeler

İthalat 2016
Ülke Adı Değer ABD $
ÇİN 25.440.453.724
ALMANYA 21.473.789.403
RUSYA FEDERASYONU 15.160.961.006
A.B.D. 10.901.501.268
İTALYA 10.227.550.003
FRANSA 7.385.511.020
GÜNEY KORE 6.384.205.601
HİNDİSTAN 5.757.155.716
İSPANYA 5.678.903.446
İNGİLTERE 5.374.168.081
İRAN 4.699.776.693
JAPONYA 3.943.601.983
B.A.E. 3.701.152.230
IRAK 3.413.346.053
POLONYA 3.244.197.281
BELÇİKA 3.217.814.525
HOLLANDA 3.014.665.099
ÇEK CUMHURİYETİ 2.561.650.267
UKRAYNA 2.547.401.045
İSVİÇRE 2.502.917.417

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo 8-Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracat ve İthalat İstatistikleri

İhracat İthalat Hacim Denge
Yıllar Değer ($) Art/Azalış(%) Değer ($) Art/Azalış(%) Değer ($) Değer ($)
2010 1.260.423.143 3.832.744.022 5.093.167.165 -2.572.320.879
2011 1.729.760.289 0,37 4.812.060.121 0,26 6.541.820.410 -3.082.299.832
2012 1.829.195.018 0,06 4.394.199.797 -0,09 6.223.394.815 -2.565.004.779
2013 2.189.244.511 0,20 4.516.332.838 0,03 6.705.577.349 -2.327.088.327
2014 1.729.293.602 -0,21 4.242.612.328 -0,06 5.971.905.930 -2.513.318.726
2015 1.121.245.565 -0,35 3.448.171.136 -0,19 4.569.416.701 -2.326.925.571
2016 1.254.053.747 0,12 2.547.401.045 -0,26 3.801.454.792 -1.293.347.298

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 9-  Türkiye’nin Ukrayna’ya İhracatında Büyüklük Sırasına Göre 20 Eşya

İhracat 2015 2016
G.T.İ.P. Madde Tanımı Değer ABD $ Değer ABD $
610910000000 TİŞÖRT, FANİLA, ATLET, KAŞKORSE VS.GİYİM EŞYASI; PAMUKTAN (ÖRME) 49.439.299 58.636.862
080520300012 SATSUMA (TAZE/KURUTULMUŞ) 26.892.071 27.381.418
600622000000 DİĞER ÖRME MENSUCAT (PAMUKTAN, BOYANMIŞ) 29.483.198 23.998.740
120600100000 AYÇİÇEĞİ TOHUMU (TOHUMLUK) 15.095.102 23.657.462
611019100000 ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEKLER VS EŞYA;DİĞER İNCE KAYVAN KILINDAN(ÖRME) 15.192.961 23.356.403
620342310000 ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN DENİMDEN PANTOLONLAR VE KISA PANTOLONLAR 22.714.628 23.270.071
610429900017 KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM; DOKUNABİLİR DİĞER MADDE (ÖRME) 9.158.106 21.703.209
080510200000 PORTAKAL (TATLI, TAZE) 13.920.399 20.327.086
870323191100 OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1500 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1600 CM3) 8.371.768 18.500.665
070200000000 DOMATES (TAZE/SOĞUTULMUŞ) 8.262.878 16.952.513
080520900000 DİĞER TURUNÇGİLLER (TAZE/KURUTULMUŞ) 7.754.546 16.386.273
080550100000 LİMON (CİTRUS LİMON, CİTRUS LİMONUM) (TAZE/KURUTULMUŞ) 15.473.441 16.303.814
621142900000 KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN DİĞER KIYAFET; PAMUKTAN 5.949.275 15.005.333
732219000011 DEMİR/ÇELİKTEN RADYATÖRLER 12.075.915 12.699.795
240110600000 TÜTÜN; GÜNEŞTE KURUTULMUŞ, ŞARK TİPİ (SAPLI, DAMARLI) 4.215.700 12.223.227
870322101000 OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1000 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3) 6.150.477 11.549.694
080610100000 ÜZÜM (SOFRALIK, TAZE) 4.510.759 10.990.711
870421910000 DİZEL/YARI DİZEL EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS YENİ TAŞITLAR (SİLİNDİR HAC.=<2500 CM3; BRÜT AĞIRLIĞI< 5TON) 6.090.302 10.540.280
620590800018 ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN GÖMLEK; DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN 3.746.916 10.316.374
611020910000 ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN HIRKALAR, YELEKLER VS EŞYA; PAMUKTAN(ÖRME) 6.502.263 10.259.792

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

 

Tablo: 10- Ukrayna’ya 2016 Yılı İhracatımızda Artış Olan 20 Eşya

İhracat 2015 2016
G.T.İ.P. Madde Tanımı DeğerABD $ Değer ABD $
610429900017 KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM; DOKUNABİLİR DİĞER MADDE (ÖRME) 9.158.106 21.703.209
870323191100 OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1500 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1600 CM3) 8.371.768 18.500.665
610910000000 TİŞÖRT, FANİLA, ATLET, KAŞKORSE VS.GİYİM EŞYASI; PAMUKTAN (ÖRME) 49.439.299 58.636.862
621142900000 KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN DİĞER KIYAFET; PAMUKTAN 5.949.275 15.005.333
070200000000 DOMATES (TAZE/SOĞUTULMUŞ) 8.262.878 16.952.513
080520900000 DİĞER TURUNÇGİLLER (TAZE/KURUTULMUŞ) 7.754.546 16.386.273
120600100000 AYÇİÇEĞİ TOHUMU (TOHUMLUK) 15.095.102 23.657.462
611019100000 ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEKLER VS EŞYA;DİĞER İNCE KAYVAN KILINDAN(ÖRME) 15.192.961 23.356.403
240110600000 TÜTÜN; GÜNEŞTE KURUTULMUŞ, ŞARK TİPİ (SAPLI, DAMARLI) 4.215.700 12.223.227
620343900000 ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN DİĞER ŞORT; SENTETİK LİFLERDEN 1.500.756 9.198.900
870190350000 TRAKTÖR; TEKERLEKLİ, YENİ, ZİRAİ VE ORMANCILIK İÇİN (75 KW<MOTOR GÜCÜ=< 90 KW) 2.237.134 9.641.790
721012200011 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN ELEKTROLİTİK TENEKE VE KOK TENEKE; SADE YÜZEY İŞÇİLİĞİ (KALINLIK<0,5MM 3.514.348 10.253.634
620590800018 ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN GÖMLEK; DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN 3.746.916 10.316.374
080610100000 ÜZÜM (SOFRALIK, TAZE) 4.510.759 10.990.711
080510200000 PORTAKAL (TATLI, TAZE) 13.920.399 20.327.086
620462900000 KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN DİĞER PANTOLONLAR; PAMUKTAN, DİĞERLERİ 324.634 6.371.509
870322101000 OTOMOBİL (BİNEK, BENZİNLİ, YENİ) (1000 CM3<SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3) 6.150.477 11.549.694
720421100011 ALAŞIMLI ÇELİK DÖKÜNTÜ, HURDALARI; PASLANMAZ ÇELİK, NİKEL>%8, SINIFLAN./DERECELEN. 2.111.309 6.966.176
521142009200 FARKLI RENKTEKİ İPLİKLERDEN DENİM; PAMUKLU, PAMUK ORANI<%85, M2> 200 GR, FASONESİZ 970.155 5.797.258
870421910000 DİZEL/YARI DİZEL EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS YENİ TAŞITLAR (SİLİNDİR HAC.=<2500 CM3; BRÜT AĞIRLIĞI< 5TON) 6.090.302 10.540.280

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 11- Ukrayna’ya 2016 Yılı İhracatımızda Azalış Olan 20 Eşya

İhracat 2015 2016
G.T.İ.P. Madde Tanımı Değer ABD $ Değer ABD $
520833001000 ELASTİKİ MENSUCAT; (BOYANMIŞ)(PAMUK>=%85) 3’LÜ VEYA 4’LÜ DİMİ (KIRIK DİMİ DAHİL) 25.580.206 9.645.267
620520000018 ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN PAMUKTAN DİĞER GÖMLEK 17.784.745 6.707.268
581092900000 SUNİ VE SENTETİK LİFLERDEN DİĞER İŞLEMELER, DİĞER 9.803.654 406.999
610839000000 KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN GECELİK VE PİJAMA; DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN 16.876.953 8.710.727
580421909000 DANTELA; DİĞER MAKİNE İŞİ, SENTETİK LİFDEN, (60.02 İLA 60.06 POZ.HARİÇ) 13.568.032 6.823.966
600624000000 DİĞER ÖRME MENSUCAT (PAMUKTAN, BASKILI) 8.165.384 1.928.348
600622000000 DİĞER ÖRME MENSUCAT (PAMUKTAN, BOYANMIŞ) 29.483.198 23.998.740
711319000011 ALTINDAN MÜCEVHERCİ EŞYASI, AKSAMI (KIYMETLİ METALLERLE KAPLI/YALDIZLI/DEĞİL) 11.911.882 6.935.016
610711000000 ERKEK/ ERKEK ÇOCUK İÇİN KÜLOTLAR VE SLİPLER; PAMUKTAN 8.878.193 4.088.268
611020100000 KAZAKLAR, SÜVETERLER; YUVARLAK, BALIKÇI VEYA “POLO” YAKALI HAFİF İNCE ÖRME, PAMUKTAN”(ÖRME) 9.926.656 5.533.645
271012250000 DİĞER ÖZEL BENZİNLER 4.179.975
620630000018 KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN PAMUK DİĞER BLUZ 9.185.643 5.401.203
870331101000 OTOMOBİL (BİNEK, DİZEL/YARI DİZEL, YENİ) (SİLİNDİR HACMİ=<1500 CM3) 5.991.858 2.239.030
271019680017 DENİZCİLİK YAKITI (RMG-380); AĞIRLIK İTİBARİYLE KÜKÜRT MİKTARI % 1’İ GEÇENLER 3.702.448
610342000000 ERKEK/ERKEK ÇOCUK İÇİN PANT.,ASKILI TULUM,KISA PANT.VE ŞORT PAMUKTAN(ÖRME) 4.022.329 822.002
853530900011 DEVRE AYIRICILAR (GERİLİM =>72, 5 KV) 2.884.097 109.452
620442000018 KADIN/KIZ ÇOCUK İÇİN DİĞER ELBİSE; PAMUKTAN 10.595.627 7.883.207
410711110000 SIĞIRLARIN (BUFFALO DAHİL) DERİ VE VİDELASI DABAKLANMIŞ, HAZIRLANMIŞ, SIRÇALI, BÜTÜN HALDE;(YÜZEYİ=< 3.507.107 826.973
080222000000 FINDIK;KABUKSUZ (TAZE/KURUTULMUŞ) 5.883.078 3.367.840
540752009012 DİĞER DOKUNMUŞ MENSUCAT; (PERDELİK, BOYANMIŞ, TEKSTÜRE POLİESTER FİLAMENT=>%85) 3.473.088 990.697

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 12-Ukrayna’dan İthalatımızda 2016 Yılında Azalış Olan 20 Eşya

İthalat 2015 2016
G.T.İ.P. Madde Tanımı Değer ABD $ Değer ABD $
720449900019 DİĞER DÖKÜNTÜ VE HURDALAR (DİĞER DEMİR VE ÇELİKTEN) 206.736.317 51.626.760
310210100000 ÜRE; KURU ANHİDRİT ÜRÜN ÜZERİNDEN, AZOT MİKTARI AĞIRLIK OLARAK >%45 212.076.787 95.618.060
120190000000 SOYA FASULYESİ (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN); TOHUMLUK OLMAYAN 386.392.742 277.886.276
720449900011 SINIFLANDIRILMAMIŞ/DERECELENDİRİLMEMİŞ OLAN DİĞER DÖKÜNTÜ, HURDA (DİĞER DEMİR VE ÇELİKTEN) 94.748.659 21.159.041
720711140000 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YARI MAMULLER; KALINLIK<=130MM,HADDELENMİŞ, KARBON<%25 154.973.407 87.028.783
100199000011 ADİ BUĞDAY; TOHUMLUK OLMAYAN 54.690.896 5.147.932
720839009019 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI MAMÜLLER (RULO, SICAK HADDE, KALIN.<3MM. SICAK HADDE) 98.425.497 54.504.671
230630000000 AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI ÜRETİMİNDEN ARTA KALAN KÜSPE VE KATI ATIKLAR 88.444.279 54.341.876
720720150014 SÜREKLİ DÖKÜM KÜTÜKLER (%0, 25=<KARBON<%0, 6, GENİŞLİĞİ KALINLIĞININ 2 KATINDAN AZ, OTOMAT ÇELİĞİNDE 74.994.047 42.199.601
720711110000 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YARI MAMULLER; OTOMAT ÇELİĞİNDEN, HADDELENMİŞ, KARBON<%25 33.611.323 2.839.252
320611000000 ESASI TİTANDİOKSİT OLAN PİGMENT VE MÜSTAHZARLAR TİTANDİOKSİT ORANI = >%80 26.227.035 1.591.611
281410000000 SAF AMONYAK 68.490.541 44.279.316
260112000000 DEMİR CEVHERLERİ; AGLOMERE EDİLMİŞ 97.730.619 74.422.467
720712100011 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN HADDELENMİŞ LEVHA BLOKLAR [C ORANI<%0, 25, ENİNE KESİT DİKDÖRTGEN (KAR 19.846.525
720838009019 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI MAMÜLLER (RULO, SICAK HADDE, 3=<KALIN.<4, 75MM.SICAK HADDE) 53.306.303 34.168.423
721391490013 DEMİR/ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN TEL VE ÇİVİ İMALİ İÇİN FİLMAŞİN (%0,06< C <%0,25, SICAK HADDE, KANGAL, ÇAP< 25.673.074 6.958.134
440320310000 PİNUS SYLVESTRİS L. CİNSİ ÇAM (KERESTELİK TOMRUK) 40.001.406 21.924.793
720230000000 FERRO-SİLİKO-MANGANEZ 138.281.791 120.818.596
720110190000 ALAŞIMSIZ DÖKME DEMİR (FOSFOR =<%0, 5, MANGENEZ =>%0, 4 VE SİLİSYUM ORANI>%1) 22.268.138 5.073.435
100390000019 DİĞER ARPA; TOHUMLUK OLMAYAN 11.772.622

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 13- Ukrayna’dan İthalatımızda 2016 Yılında Artış Olan 10 Eşya

İthalat 2015 2016
G.T.İ.P. Madde Tanımı Değer ABD $ Değer ABD $
720711160000 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YARI MAMULLER; KALINLIK>130MM,HADDELENMİŞ, KARBON<%25 228.418.150 274.591.009
720110300000 ALAŞIMSIZ DÖKME DEMİR (FOSFOR = <%0, 5, %0, 1=<MANGENEZ<%0, 4, İLK ŞEKİLERDE) 72.340.365 106.806.381
271019430011 MOTORİN; AĞIRLIK İTİBARİYLE KÜKÜRT ORANI % 0,001’İ GEÇMEYENLER 13.622.021
080231000000 CEVİZ; KABUKLU (TAZE/KURUTULMUŞ) 4.327.060 14.444.084
740811000011 RAFİNE EDİLMİŞ BAKIRDAN ELEKTROLİTİK TEL; ENİNE KESİT >6 MM 4.490.703 14.218.166
230210900011 KEPEKLER; MISIRDAN ELDE EDİLMİŞ, NİŞASTA ORANI >% 35 7.206.062
720221000011 FERRO-SİLİSYUM (%55 <SİLİSYUM ORANI <%80) 3.269.490 8.494.757
310230900000 AMONYUM NİTRAT; DİĞER HALLERDE 5.110.990
170199100011 ŞEKER; KRİSTAL, İLAVE AROMA/RENK VERİCİ MADDELER İÇERMEYEN 4.889.040
080232000000 CEVİZ; KABUKSUZ (TAZE/KURUTULMUŞ) 1.104.387 5.542.913

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo: 14-Ukrayna’ya 2015 ve 2016 Yıllarında Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektörü Ürünleri İhracat İstatistikleri

İhracat 2015 2016 Artış
Fasıllar Fasıl Tanımı Değer ABD $ Değer ABD $ Azalış %
50 İPEK 2.384
51 YAPAĞI VE YÜN, İNCE VEYA KABA HAYVAN KILI, AT KILINDAN İPLİK VE DOKUNMUŞ MENSUCAT 907.839 606.013 -0,33
52 PAMUK, PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT 41.718.590 29.556.455 -0,29
53 DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER, KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN 22.517 2.739 -0,88
54 SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER 30.773.102 15.336.266 -0,50
55 SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER 15.221.926 13.676.191 -0,10
56 VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT, ÖZEL İPLİKLER, SİCİM, KORDON, İP, HALAT VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA 14.726.535 13.209.041 -0,10
57 HALILAR VE DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN YER KAPLAMALARI 9.032.492 10.864.384 0,20
58 ÖZEL DOKUNMUŞ MENSUCAT, TUFTE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT,DANTELA,DUVAR HALILARI, ŞERİTÇİ VE KAYTANCI EŞYASI, İŞLEMELER 36.060.563 19.800.554 -0,45
59 EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ DOKUNABİLİR MENSUCAT, DOKUNABİLİR MADDELERDEN TEKNİK EŞYA 987.094 838.939 -0,15
60 ÖRME EŞYA 58.725.565 40.023.534 -0,32
61 ÖRME GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 165.318.598 185.222.503 0,12
62 ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI 106.108.341 112.448.896 0,06
63 DOKUNABİLİR MADDELERDEN HAZIR EŞYA, TAKIMLAR, KULLANILMIŞ GİYİM VE DOKUNMUŞ DİĞER EŞYA, PAÇAVRALAR 11.502.542 11.781.346 0,02
64 AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA, BUNLARIN AKSAMI 13.170.014 11.143.409 -0,15
Genel Toplam 504.275.718 464.512.654 -0,08

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

 

Haydar KOÇAK

dscn01671

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Ticaret Müşaviri

Haydar Koçak Kimdir?:  2015 yılının temmuz ayından beri Türkiye Cumhuriyeti Kiev Ticaret Müşavirliği görevini sürdüren Haydar Koçak, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nda ithalat genel müdürlüğü başta olmak üzere birçok farklı bölümde uzman olarak görev yapmıştır. Hırvatistan ve Kosova’da ticaret müşavirliği görevlerinde de bulunan Koçak, kariyeri boyunca çok sayıda sektör ve ülke raporu kaleme almıştır.

                 

Aşağıdaki butonları tıklayarak, yazıyı arkadaşlarınızla paylaşın!

Previous post:

Next post: